Македонија

Зголемен бројот на градинки и центри за ран детски развој

Зголемен бројот на градинки и центри за ран детски развој

32.660 детски градинки и центри за ран детски развој се регистрирани во септември минатата година во земјава, што претставува зголемување за 8,5 проценти во однос на 2014 година, покажуваат денеска објавените податоци на Државниот завод за статистика.

Со годишните извештаи во 2015 се опфатени 82 установи за згрижување и воспитување деца, што е за 12,3 проценти повеќе во однос на 2014. Установите обезбедуваат здравствена заштита, исхрана и дневен престој на децата во согласност со нивните  развојни потреби на возраст до 6 години, во повеќе групи (групи на деца во развоен период до 2 години, од 2 години до поаѓање во училиште, комбинирани групи, групи за деца со пречки во развојот, групи на деца – центар за ран детски развој во состав на детска градинка и групи за вонинституционална форма на активност.