Македонија,Политика

Делев: Фокусот е на развојот на малите и средни претпријатија

Делев: Фокусот е на развојот на малите и средни претпријатија

„Нашиот фокус е економскиот развој и поддршка на бизнисот кој отвара нови работни места и креира економски напредок.Малите и средни претпријатија како носители на економскиот развој во Македонија, вработуваат над 75 отсто од вработените лица и креираат над 60 отсто од БДП во земјата. Во таа насока се спроведоа значителни реформи и мерки преку водењето на политики на ниски даноци и социјални придонеси, подобрување на условите за водење бизнис, поедноставување на административните и регулаторни процедури и сл,“ изјави заменик министерот за економија Христијан Делев.

Во насока на зајакнување на поддршка на малите и средни претпријатија ќе се реализираат и следните проекти:

-Издавање на сите нефункционални објекти во државна сопственост по пристапни цени. Сите неактивни, руинирани и нефункционални објекти во државна сопственост ќе може да се дадат под закуп на заинтересирани лица од приватниот сектор за минимален, симболичен надомест, а за возврат приватниот партнер ќе треба да ги уреди и да работи во нив и дополнително да вработи луѓе. Со оваа мерка ќе им се овозможи на малите фирми кои не можат да си дозволат сопствен простор или да плаќаат скапа кирија, да се здобијат со потребниот простор за проширување на бизнисот, а државата ќе ги стави во функција објекти кои не се користат.

-Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO, HAASP I HALAZ стандарди. Со мерката ќе се надоместат дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 60% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 60.000 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата.

-Финансиска поддршка за новоосновани претпријатија од страна на млади претприемачи. Со мерката ќе се субвенционираат новоосновани претпријатија чии што основачи (над 50 отсто) и управители се млади лица до 30 години, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 60 отсто од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000 денари.

-Ќе се субвенционираат занаетчии и вршители на занаетчиска дејност државјани на Република Македонија, преку кофинансирање до 60 отсто од докажаните трошоци, но не повеќе од 100.000 денари
Нов закон за занаетчиство во првата година на новата Влада во насока на поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија ќе се овозможи надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар како и надоместување на дел од трошоците за поддршка на патенти.