Македонија

Битолската болница ќе се опремува со нови одделенија

Битолската болница ќе се опремува со нови одделенија
Битолската болница ќе се опремува со нови одделенија

Зајакнување на капацитетот на битолската клиничка болница и нејзино доопремување заради прераснување во регионален центар.

Со новите мерки со кои е предвидено прераснување на битолската Клиничка болница во регионален медицински центар предвидено е и зајакнување на нејзините капацитети за повеќе специјалности и тоа гастроентерохепатологија, ревматологија, офталмологија и пулмологија, како и доопремување. Целта е пациентите да не мора веќе да патуваат во Скопје, туку тука да ги добиваат потребните медицински услуги.

Со новите мерки ќе се овозможи пружање на целосни дијагностички и  тераписки услуги, како и кадровско дооекипирање.

Со сето ова ќе се подигне и нивото на квалитет на здравствените услуги во областите кои се опфатени со новите мерки на Министерството за здравство.