Балкан

Борисов вети крај на блокадите за Македонија во ЕУ

Борисов вети крај на блокадите за Македонија во ЕУ

По па­у­за од ед­на и пол го­ди­на, Бој­ко Бо­ри­сов по­втор­но е бу­гар­ски пре­ми­ер. И ка­ко опо­зи­ци­о­нер на­ста­пи про­ма­ке­дон­ски, а се­га ка­ко власт има шан­са и да го спро­ве­де кажа­но­то.

То­гаш ве­ти крај на бло­ка­да­та за ЕУ, но ќе би­де ли пиш­ман аџи­ја? Во ме­ѓу­пе­ри­о­дот со Пла­мен Оре­шар­ски, Бу­га­ри­ја му се прик­лу­чи на грч­ко­то ве­то, по­сто­ја­но истак­ну­вај­ќи ја по­тре­ба­та од пот­пи­шу­ва­ње на До­го­во­рот за до­бро­со­седс­тво. Си­те се сог­лас­ни де­ка Бо­ри­сов е по­до­бра­та оп­ци­ја, но и се по­де­ле­ни око­лу по­зи­тив­но­то разд­ви­жу­ва­ње на ре­ла­ци­ја Скоп­је-Со­фи­ја

Бој­ко Бо­ри­сов ка­ко опо­зи­ци­о­нер ве­ти крај на бло­ка­да­та на Ма­ке­до­ни­ја во ЕУ. Се­га се вра­ти на го­ле­ма­та бу­гар­ска по­ли­тич­ка сце­на и до­би шан­са да го по­твр­ди ка­жа­но­то во октом­ври 2013 го­ди­на. По 18 ме­се­ци во опо­зи­ци­ја, ГЕРБ по­втор­но го за­зе­де при­ма­тот, но не дој­де на го­ле­ма вра­та, ту­ку во ед­на спе­ци­фич­на, ши­ро­ка и мно­гу „кли­ма­ва” ко­а­ли­ци­ја.