Македонија

Центар со нов правилник за прекопи на улици

Центар со нов правилник за прекопи на улици

Во општина Центар отсега нема да можат поединци или инввеститори да копаат и прекопуваат по улиците како што сакаат и кога сакаат. Советот на општина Центар изгласа правилник за уредување на постапката и условите за издавање согласност за прекопи. Пред почетеокот на постапката за приклучоци на објекти на водоводна, канализациона, електрична, телефонска и друг вид на инсталација за која е неопходно прекопување на улици или тротоари, инвеститорот е должен да добие согласност од општина Центар.

„Нема да биде дозволено како досега, по завршување на работата да се оставаат несанирани дупки или прекриени и камуфлирани со малку песок. Инвеститорот ќе биде должен јавната површина да ја врати во првобитната состојба. За новите улици со старост до 5 години се испитува можноста да се избегнат прекопите, со тоа што приклучокот би се извел со подземно бушење. Доколку ова е технички неизводливо, по прекопот улицата мора да се санира со тоа што ќе се врати во првобитна состојба минимум по 20 метри од левата и десната страна на прекопот по цела ширина на улицата. На улиците со старост од 5 – 10 години враќањето во првобитната состојба е минимум 15 метри, а за оние со старост до 15 години ќе биде неопходно враќање во првобитна состојба по 10 метри од лева и од десна страна и за оние над 15 годишна старост – минимумот е 5 метри. Доколку се прекопува тротоар тогаш инвеститорот ќе биде должен да го врати во првобитна состојба по цела ширина, а во должина  – 10 метри лево и десно од прекопот. Надоместот за поставување, реконструкција на инсталации во трупот на патот и патниот појас на улиците и тротоарите во надлежност на општина Центар изнесува 8% со вклучен ДДВ од вредноста на изградените градежни работи“, информираат од општина Центар.

Инвеститорот или барателот за да добие одобрение за вршење прекоп треба да поднесе барање со детална пресметка за градежната работа, точната адреса, должината на прекопот, времетраење на градежните активности и потребен период за санација, но не подолг од 10 дена. Исто така, инвеститорот и барателот мора да достават банкова гаранција во износ од 150% од пресметаната вредност потребна за санација.