четврток, 24 август 2017  |  Вести денес: 0

Чавков: Никој не може да ги доведе во прашање доказите против Верушевски

Директорот на БЈБ, Митко Чавков, во интервју за Република тврди дека доказите против обвинетите во Пуч никој не може да ги доведе во прашање, ниту некој може да ги обезвредни.

чавков

Поврзани вести

Целиот доказен материјал, според Чавков, е прибавен со научно фундирани методологии за работа, со што е утврдено дека групата која ја предводел Верушевски го злоупотребила системот на следење на комуникации.

На прашањето дали МВР може да га­ран­ти­ра де­ка до­ка­зи­те про­тив За­ев и Ве­ру­шев­ски во слу­ча­јот „Пуч“ ќе би­дат без­бед­ни и по презе­ма­ње­то на до­ку­мен­та­ци­ја­та и раз­го­во­ри­те од СЈО, од­нос­но де­ка ори­ги­на­ли­те не­ма да би­дат обез­вред­не­ти и зло­у­по­тре­бе­ни, Чавков одговара:

-Из­гра­де­ни­те ин­сти­ту­ци­о­нал­ни ка­па­ци­те­ти са­ми по се­бе се га­ран­ци­ја де­ка до­ка­зи­те што се обез­бе­де­ни на за­ко­нит на­чин и со си­лен ин­те­гри­тет зас­но­ван на раз­ви­е­ни со­вре­ме­ни стан­дар­ди за по­ли­ци­ско ра­бо­те­ње,  ка­ко и ка­па­ци­те­ти­те на се­кто­рот за бор­ба  про­тив комп­ју­тер­ски кри­ми­нал и комп­ју­тер­ска фо­рен­зи­ка, ни­ту не­кој мо­же да ги до­ве­де во пра­ша­ње ни­ту не­кој мо­же да ги обез­вред­ни. На експ­ли­ци­тен на­чин со на­уч­но фун­ди­ра­ни ме­то­до­ло­гии за ра­бо­та, всуш­ност, овоз­мо­жу­ва­ат ре­кон­струк­ци­ја на са­ми­от по­че­ток од аген­тур­но­то и суб­вер­зив­но дејс­тву­ва­ње на гру­па­та ко­ја ја пред­во­дел Ве­ру­шев­ски при зло­у­по­тре­ба­та на си­сте­мот за сле­де­ње на ко­му­ни­ка­ци­и­те, за што, впро­чем, има и пра­во­сил­на пре­су­да ка­ко ре­зул­тат на спо­го­ду­ва­ње за ви­на, тврди директорот на БЈБ.

Најчитани вести