Македонија

Едукција на граѓаните за работничките права

Едукција на граѓаните за работничките права

Сесиите се водени од тим правници кои граѓаните ги запознаваат со правата од работен однос, а особено внимание се посветува на правото на годишен одмор и условите за отказ.

Сесиите се спроведуват во рамки на Проектот Пристап до правда во Македонија, во кои е подготвен и прирачник за работничките права достапен на македонски, албански и ромски јазик.