Македонија

ЕЛЕМ вработува на 6 позиции, платите од 26.000 до 38.000 денари

ЕЛЕМ вработува на 6 позиции, платите од 26.000 до 38.000 денари

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи (Службен весник на Р. М. бр. 167/201 5, 27/2016) и член 5, 7, 8 и 9 од Колективнмот договор на АД Електрани на Македонија, ѕо државна сопственост Скопје, a во врска со Одлуката за потреба од засновање на работен однос бр. 044713/1 од 22. 07. 2016 година АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ објавува ЈАВЕН ОГЛАС.

За потреба од засновање на работен однос во Подружница ХЕС Треска – Скопје на АД ЕЛЕМ Скопје, за извршување на работи

на неопределено време, за следните работни места:

– 1 (еден) извршител за работно место „Референт за основни средства, во Служба за финансиски и комерцијални работи.

Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови: IV степен, Средно образование, 1 година работно искуство.

Паричниот износ на основната плата е 25.870 денари.

– 1 (еден) извршител на работно место „Работник за административнотехничко работење, во Служба за правни работи и човечки ресурси.

Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови: IV степен, Средно образование, 1 година работно искуство.

Паричниот износ на основната плата е 25. 870 денари.

Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, a во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со почеток од 07:30 часот до 15:30 часот.

Огласот трае пет работни дена од денот на огласувањето.

Со пријавата (своерачна пријава) во која ќе се наведе за кое работно место се аплицира. кандидатите да достават:

-Доказ за завршено образование (оригинал или копија заверена на нотар);

-Доказ за работно искуство (листа од ПИОМ);

-Уверение за државјанство (копија);

-Кратка биографија на македонски јазик;

-Контакт телефон.

Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето.

Изборот ќе се изврши во рок од 45 дена no истекот на рокот на пријавување.

Пријавата со потребните документи, од која се гледа дека кандидатот ги исполнува општите и посебните услови, да се достават

на адреса:

АД Електрани на Македонија Скопје. Дирекција

ул. 11 Октомври, бр. 9, Скопје (со ознака „за јавен оглас)

За потреба од засновање на работен однос во Дирекција, АД ЕЛЕМ Сколје, за извршување на работи на неопределено време, за следните

работни места:

– 1(еден) извршител за работно место „Лектор, во Кабинет на генералниот директор.

Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

VII степен, Филозофски или Филилошки факултет, 2 години работно искуство.

Паричниот износ на основната плата е 38. 083 денари.

1 (еден) извршител на работnо место „Самостоен референт за компјутерска обработка на податоци, во Оддел за човечки ресурси, Сектор за правни и општи работи.

Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

VII степен, Високо образовение. 2 години работно искуство.

Паричниот износ на основната плата е 35. 863 денари

– 1(еден) извршител на работnо место „Одговорен референт за план и цени. во Оддел за план и анализа, Сектор за финансиски работи.

Кандидатот покрај олштите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови: VII степен, Екоиомеки факултет.

2 години работно искуство.

Паричниот износ на основната плата е 38. 083 денари

Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, a во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со почеток од 07:3008:00 часот до 15:3016:00 часот.

Огласот трае пет работни дена од денот на оглаеувањето.

Со пријавата {своерачна пријава) во која ќе се наведе за кое работно место се аплицира, кандидатите да достават:

Доказ за завршвно образование (оригинал или колија заверена на нотар);

Доказ за работно искуство (листа од ПИОМ);

Уверение за државјанство (копија);

Кратка биографија на македонски јазик;

– Контакт телефон.

Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето.

Изборот ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот на пријавување.

Пријавата со потребните документи, од која се гледа дека кандидатот ги ислолнува општите и лосвбните услови, да се достават на адреса:

АД Електрани на МаквдонијаСкопје, Дирекција

ул. 11 Октомври. бр. 9, Скопје (со ознака „за јавен оглас,

За потреба од засновање на работен однос во Подружница ЕнергетикаСкопје на АД ЕЛЕМСкопје, за извршување на работи на неопределено време, за следното работно место:

– 1 (еден) извршител за за работно место „Помошен ракувач на котел” во Одделение за котелски постројки во Служба за производство.

Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

III/IV степен, Средно училиште во занимање од машинска насока или Машинско училиште, 1 година работно искуство.

Паричниот износ на основната плата е 26. 868 денари.

Работната недела трае 5 работни дена. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно и ќе се врши во смени.

Огласот трае пет работни дена од денот на огласувањето.

Со пријавата (своерачна пријава) кандидатите да достават:

Доказ за завршено образование (оригинал или копија заверена на нотар);

– Доказ за работно искуство (листа од ПИОМ);

– Уверение за државјанство (копија);

– Кратка биографија на македонски јазик;

– Контакт телефон.

Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето.

Изборот ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот на пријавување.

Пријавата со потребните документи, од кои се гледа дека кандидатот ги исполнува општите и посебните услови, да се

достават на адреса:

Дирекција, АД Електрани на Македонија Скопје,

ул. 11 Октомври, бр. 9, Скопје {со ознака „за јавен оглас,)

Краен рок за пријавување: 29.07.2016