Македонија

Фалсификувани брендови ќе се уништваат во „Дрисла“

Фалсификувани брендови ќе се уништваат во „Дрисла“

Координативното тело за интелектуална сопственост, на Денот на интелектуалната сопственост на депонијата „Дрисла“ ќе спроведе јавно уништување на одземените производи со кои се повредени правата од интелектуална сопственост, авторското право и сродните права и правата од индустриска сопственост.

Предмет на уништување ќе бидат производите одземени при акции на Координативното тело за интелектуална сопственост и од одделените акции на државните инспекциски органи со кои беа повредени правата од интелектуална сопственост во тековната година за кои се донесени правосилни и извршни кривични и прекршочни одлуки на надлежните судови.