Македонија

Фондот на ПИОМ организира отворени средби со граѓаните

Фондот на ПИОМ организира отворени средби со граѓаните

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за супервизија на капиталното финанскирано пензиско осигурување денеска организира отворени средба со граѓаните.

Средбата насловена како „Ден за Вас“ ќе се организира во паркот во општина Чаир каде граѓаните ќе се запознаат со остварување на правата за пензиско и инвалидско осигурување.