Македонија,Економија

Инвестиции во водостопанството во вредност од 20 милиони евра

Инвестиции во водостопанството во вредност од 20 милиони евра

Владата веќе објави дека согласно формулираната стратегија за водостопанство се планира еден доста обемен и амбициозен инвестициски циклус на полето на водостопанството, во висина од инвестиции од најмалку 20 милиони евра годишно за овие потреби на модернизација и развој, и тој циклус најефективно и продуктивно би можело да се реализира преку едно вакво централно и оперативно тело.

„Анализите покажаа дека во сегашната форма на организирање и работа на водостопанствата се забележуваат слабости од повеќе аспекти: системски, технички, финансиски, орагнизациски. Согласно проценките на Бирото за судски вештања постојат 3 групи на постоечки водостопанства категоризирани согласно нивната продуктивност и тоа водостопанства кои остваруваат позитивни резултати и работат со добивка: Скопје, Битола, Прилеп и Радовиш, водостопанства кои остваруваат добивка, но кои треба да преземат активности за подобрување на наплатата Куманово, Кочани, Кавадарци и Струмица и водостопанства кои покажуваат послаби резултати: Берово, Гостивар, Гевгелија и Ресен,“ информираат од Владата.

Со креирањето на ова централно друштво би се надминале дисбалансите, би се оствариле услови за размена на стручни и технички знаења и би се остварила заедничката стратегија за развој. Исто така со креирањето централното друштво ќе се обезбедат поголем број на кадровски зајакнувања и вработувања претежно со стручни лица на кои ќе се темели идниот развој на оваа дејност. Ќе се обезбеди и подобрување на услугите кон земјоделците и подобрување на реализацијата на обезбедување на приходи.