Магазин

Из­лож­бата „99 збо­ра и 1 фо­то­гра­фи­ја“ ќе биде отворена утревечер

Из­лож­бата „99 збо­ра и 1 фо­то­гра­фи­ја“ ќе биде отворена утревечер

Из­лож­бата „99 збо­ра и 1 фо­то­гра­фи­ја“ ќе биде отворена на на 14 фе­вру­а­ри (пе­ток), во 20 ча­сот, во пор­та­ „Ма­ке­до­ни­ја“. На из­лож­ба­та ќе би­дат по­ста­ве­ни се­то­ви­те-се­ри­ја ко­лум­ни со нас­лов „99 збо­ра и 1 фо­то­гра­фи­ја“ на писателот Вен­ко Ан­до­нов­ски и на мај­сто­рот на свет­ло­пи­сот Љуп­чо Или­ев­ски.

Во рам­ки­те на на­ста­нот ќе би­де про­мо­ви­ра­на и екск­лу­зив­на кни­га во ко­лор со иден­ти­чен нас­лов ка­ко ко­лум­на­та.

Ко­лум­на­та во те­кот на ед­на го­ди­на из­ле­гу­ва­ше на стра­ни­ци­те на „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“, а из­лож­ба­та е сво­е­вид­но за­о­кру­жу­ва­ње на про­е­ктот, кој има ху­ма­ни­та­рен ка­ра­ктер.

Из­лож­ба­та ќе трае до 20 фе­вру­а­ри 2014 г и е во организација на „Нова Македонија“.