Македонија

Издадени потврди на 2.258 странски државјани

Издадени потврди на 2.258 странски државјани

Во текот на минатото деноноќие издадени се потврди на вкупно 2.258 странски државјани, од кои 966 се од машки пол, 462 се од женски, 819 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 11 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-853,  Авганистан–959 и Ирак-446.

Во периодот од 00,00 часот на 01.01.2016 до 24,00 часот на 06.01.2016 година, издадени се потврди на вкупно 14.024 странски државјани, од кои, 5.834 се од машки пол, 2.927 се од женски, 5.215 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 48 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-6.043, Авганистан-4.913 и Ирак-3.068.

Во периодот од 00,00 часот на 01.01.2016 година до 24,00 часот на 06.01.2016 година, до Секторот  за азил поднесени се три барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на четири малолетни лица од Авганистан.

Во периодот од 00,00 до 24,00 часот на 06.01.2016 година, до Секторот  за азил не се поднесени  барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.