Македонија

Извештај на ЕК: Позитивен развој на бизнис климата, назадување во менаџирање со јавните финансии

Извештај на ЕК: Позитивен развој на бизнис климата, назадување во менаџирање со јавните финансии
Извештај на ЕК: Позитивен развој на бизнис климата, назадување во менаџирање со јавните финансии

Извештајот на ЕК во однос на економските критериуми оценува дека Република Македонија постигна добро ниво на подготвеност во развивањето функционална пазарна економија.

Земјата има корист од стабилното макроекономско опкружување поддржано од монетарната политика, добрите бизнис услови и правен систем. ЕК има одредени забелешки во однос на менаџирањето на јавните финансии. Фискалните цели на среден рок се релаксирани, содржината на јавните трошоци останува наклонета кон трансфери и субвенции и унапредување на вкупниот јавен долг, но нивната транспарентност продолжува да загрижува. Буџетот треба да биде повеќе насочен кон раст и вработување, а треба да биде подобрена и транспарентноста. Високото ниво на нефункционални заеми ги ограничи можностите за кредитирање и ова прашање треба да биде адресирано со понатамошни политики и активности. Стапката на невработеност и натаму е висока околу 28 проценти.

Економијата е умерено подготвена да се соочи со па