Македонија

Извозот бележи раст од 6.4 проценти за првите осум месеци од 2016 година

Извозот бележи раст од 6.4 проценти за првите осум месеци од 2016 година

Според објавените податоци на Државниот завод за статистика, извозот на стоки изнесува  3.112.569 илјади американски долари и бележи пораст од 6,4 отсто во однос на тој период од претходната година, додека вредноста на увезената стока изнесува 4.392.752 илјади долари што е за 6,2 отсто повеќе во споредба со тој период лани. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-август 2016 година, изнесува 1.280.183 илјади американски долари. Покриеноста на увозот со извоз изнесува 70,9 отсто.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникелот и облеката. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електричната енергија.

Во периодот јануари-август 2016 година, според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Бугарија.