Македонија

Јавна презентација на новите урабнистички планови за Илинден и Марино

Јавна презентација на новите урабнистички планови за Илинден и Марино

Утре со почеток во 14 часот, во Домот на Култура „Илинден” ќе се одржи јавна презентација на новите урбанистички планови за населените места Илинден и Марино, со важност во следните 10 години.

На презентацијата, граѓаните ќе можат да дадат свои мислења, предлози и идеи со што ќе придонесат за квалитетно просторно планирање и имплементирање на визијата за развојот на Општината.

Активното граѓанско учество во носењето на урбанистичките планови е од огромно значење за правилниот локален економски развој и создавањето на квалитетни услови за живеење во Општина Илинден.

Правилното урбанистичкото планирање на просторот ќе придонесе граѓаните да можат да ги прибават потребните одобренија за градење, за доградби, надградби, реконструкции на своите објекти, како и вклопување на веќе легализираните објекти. Истовремено, ќе се овозможи и формирање на нови економски зони за привлекување на домашни и странски инвестиции, со што директно ќе се влијае во интензивирањето на локалниот економски развој и отворање на нови работни места.