сабота, 22 октомври 2016  |  Вести денес: 0

Каква е состојбата во Македонија по обилните врнежи од снег

sneg

Последни вести

Републичкиот центар за управување со кризи испрати информација за состојбата во Република Македонија предизвикана по обилните врнежи од снег. Еве каква е состојбата во државата по региони.

Скопски регион

Регионалниот пат што води кон селата: Танушевци, Брест и Малино преку општина Чучер Сандево е делумно прооден. Патот е прооден само за теренски возила. Патниот правец кон с.Љубанци е тешко прооден. Патните правци кон селата: Копаница, Рашче и Буковиќ заради мали наноси од снег во утринските часови повторно се чистат и истите се проодни.

Регионалниот пат што води кон селата: Танушевци, Брест и Малино преку опш.Чучер Сандево е делумно прооден. Патот е прооден само за теренски возила.

Во општина Сарај патниот правец од с.Буковиќ кон с.Раовиќ се уште не е исчистен, поради големите наноси на снег. На негово расчистување се работи во текот на денот.

Охридски регион

Патниот правец Охрид – Св.Наум -граничен премин кон Албанија е прооден само до с.Пештани, а до с.Лубаништа е прооден со употреба на зимска опрема. Локаланиот патен правец Косел – Ливоишта – Сирула е непрооден за сообраќај.

Без напојување со електрична енергија е дел од нас.Радојца Новичиќ, како и селата:Рамне, Велестово, Рача, Коњско, Елшани, Пештани, Трпејца, Лубаништа, Косел, Орман, Горни и Долни Лакочереј, Ливоишта, Вапила, Сирула, Опеница, Завој, Куратица, Речица, Плаќе , Свињишта и Подмолје.

Во опш.Дебрца непроодни се локалните патни правци за селата: Црвена Вода, Лактиње, Годивје, Врбјани, Сливово, Мраморец, Турје, Сошани, Оздолени, Велмеј, Брежани и Климештани. Сите села во опш.Дебрца се без струја.

Во општината Кичево непроодни се патните правци за селата: Добреноец, Пополжани, Подвис, Лавчани, Душегубица, Ехлоец, Иванчишта, Кленоец, Попоец, Малкоец, Видрани, Јудово, Свињишта, Козица, Кладник, Белица, Прострање, Цер, Зрско, Орланци, Миокази, Речани, Крушица, Дупјани, Рабветино, Козичино, Патаец, Тајмиште, Букојчани, Мидинци, Папрадишта и Бериково. Во опш.Кичево без струја се селата: Цер, Црско и Кладник.

Во општина Дебар патниот правец до с.Гари е прооден до околу 200 метри до селото, остатокот од патот не е прооден поради тоа што има голема количина на мраз и неможе да се пробие.

Во општина Струга регионалните патишта с.Мислодежда – с.Селци, с.Заграчани – с.Г.Белица, с.Модрич – с.Дренок, с.Боровец – с.Јабланица и с.Пискупштина – с.Нерези – с.Луково – с.Нерези не се проодни за сообраќај. Во опш.Струга без струја се селата: Мороишта, Драслајца, Ливада, Корошишта, Делогожда, Поум, Мислодежда, Брчево, Присовјани, Збажди, Ржаново, Локов, Селци, Буринец, Луково, Пискупштина, Нерези, Дренок, Безево, Јабланица, Боровец, Лабуништа, Подгорци, Вевчани, Октиси, Долна и Горна Белица, Вишни, Велешта, Таш Маруништа, Враништа, Франгово, Мали Влај, дел од Мислешево, Ложани, Биџево, Горно и Долно Татеши.

Во општина Македонски Брод непроодни се патните правци до селата: Топлица, Василковци, Томино Село, Сушица, Црешнево, Брезница, Тажево, Здуње, Близнскио, Калуѓерец, Могилец, Инче, Звеан, Бенче, Лупште, Горно Зркле, Рамне, Брест, Косово Село, Требовле, Растеш, Заград, Волче, Битово, Горно и Долно Ботушје и Крапа.

Штипски регион

Патниот правец Кочани – Пониква е исчистен и прооден. Исчистен е и патниот правец Кочани – с.Полаки помеѓу селата Мегдан и Крушка и на овој патен правец сообраќајот се одвива отежнато и во зимски услови.

Во општина Пробиштип кон селата Плешанци, Грижилевци и Долни Стубол е пуштено возило на локалната самоуправа на Пробиштип за расчистување на патиштата. Патот е прооден а на некои места има остатоци на поледица.

Кумановски регион

Отсечени села и населби во моментот во општина Куманово повеќе нема. Патиштата кон селата: Косматац, Мургаш, Колицко, Живиње, Брзак, Карабичане, Кутлибег, Сушево, Кшање, Габреш, Пезово и другите села се проодни но ислклучиво за теренски возила и лесни возила со зимска опрема.

Патиштата кон селата: Брешко, Буковљане, Добрача, Дренок, Жељувино, Канарево, Мгленце, Макреш, Малотино, Осиче, Рамно, Цветишница и Цвиланце се проодни. Во моментот се работи на одржување на веќе исчистените локалните патни правци до овие села, Екипите  од  МП Куманово  вршат опесочување и рачистување  на  коловозите  кон  селата: Липково, Матејче, Виштица, Ропаљце кон Никуштак како и патниот правец Речица – Ваксинце – Лојане. Сообраќајот  се  одвива   отежнато  со   остатоци  од  снег   на  коловозите. Патот кон претходно отсечените села е прооден исклучиво за теренски возила и лесни повисоки возила со зимска опрема. Во правецот кон селата: Руница, Алешевце, Белановце, Гошинце, Лукаре, Пресница, Стрима, Извор и Злокуќане можно е движење со теренски возила но во отежнати зимски услови.

Регионалниот пат кон с.Герман – општина Ранковце е прооден до м.в.Орашац, а непроодни се околу 2 км. Сообраќајот по локалните патни правци во двете општини се одвива отежнато во зимски услови, а кон с.Дренак (опш.Крива Паланка  е непрооден од с.Дурачка Река во должина од околу 7 км.

Во општина Кратово на регионален пат Кратово – с.Каврак е непрооден. Отсечени се селата: Близанци, Луково, Куново, Мушково, Нежилово, Којково и Каврак.

Битолски регион

Во ЕЛС Новаци не е прооден регионалниот пат Р2338 од РЕК Битола – с.Рапеш – с.Градешница кој е од трет приоритет за чистење.

Без струја се селата: Лажец, Кишава, Граешница, Острец и Драгош.  (Прекинот се случил во текот на ноќта и сеуте трае).

Заради скинати жици и тешко пристапен терен, прекин во снабдувањето со електрична енергија сеуште има во селата: Арилево, Горно и Долно Дивјаци и Пуста река. Екипа има на терен и се очекува во текот на денешниот ден дефектот да биде отстранет.

Во општина Ресен отсечено е с.Лескоец каде се бара тешка механизација. Без eлектрична енергија се селата: Долно Дупени, Љубојно ,Наколец, Брајцино, Штрбово, Крани, Сливница, Стење, Кривени, Д.Бела Црква, Болно, Претор, Рајца, Курбиново, Лавци, Подмочани, Грнчари, Перово, Езерани и Дрмени.

Во општина Демир Хисар не се проодни патните правци кон селата: Радово и Боишта кои се земјени патишта.  Непрооден е и патниот правец за с.Зашле поради паднати електрични столбови на патот помеѓу селата: Брезово и Зашле, не може да помине механизацијата за чистење на снег. Регионален патен правец врска Р – 1305 за с.Големо Илино не е чистен и не е прооден. Регионален патен правец Демир Хисар – Прилеп не е исчистен и е тешко прооден. Има прекини во снабдувањето со електрична енергија во селата: Суво Грло, Радово, Брезово, Зашле  и Кочишта. Екипите на ЕВН се на терен.

Во ЕЛС Долнени, прекини во снабдувањето со електрична енергија има во селата: Сливје, Рилево, Долгаец, Маргари, Црнилиште Зрзе и Гостиражни.

Тетовски регион

Патните правци кон селата: Нистрово, Горна Волковија, Селце и Врбјане во општина Маврово Ростуше сеуште не се проодни. Патот кон с.Врбјане е започнат со чистење уште вчера и до некаде е пробиен, а се чека во текот на денешниот ден целосно да биде пробиен. Исто така и патните правци до останатите села: Нистрово, Сенце и Горна Волковија ќе се чистат во текот на денешниот ден.

Снабдувањето со електрична енергија е редовно освен во Ростушкиот дел каде веќе 4 дена населението е без електрична енергија.

Велешки регион

Во моментов прекини во електро мрежата има во селата:Бистица, Црешнево, Попадија и Раковец во опш.Чашка. с.Оморани е непроодно и има паднато електричен столб. Екипи на ЕВН се на терен и работат на отстранување на дефектот.  Селата: Богомила, Оморани, Ореше, Нежилово и Папрадиште се тешко проодни со зимска опрема. Екипите на Македонија пат како и Елма Компани која е задолжена за чистење на останатите патни правци во текот на денот ќе работат на чистење на патот. Во с.Ветерско – опш. Велес 3 дена се без електрична енергија а и патот  е тешко прооден моментално е непрооден за сообраќај.

Најчитани вести