Македонија

Ќе се реконструираат локалните патишта во Гевгелија

Ќе се реконструираат локалните патишта во Гевгелија

Општина Гевгелија за идната година планира да издвои 24 милиони денари или над 390.000 евра за изградба и реконструкција на локални патишта и улици.

Според Нацрт- програмата за општински патишта и улици во 2015 година, 16.200.000 денари во новиот Буџет на општината се планирани за изградба на нови патишта и улици. И тоа, во урбаните блокови 4,5,7,9,14 и 15, потоа сообраќајниците во мултинаменскиот комплекс Милци, улицата кон КПУ Затвор-Гевгелија, како и улици во Миравци, Богородица, Мрзенци, Прдејци и Давидово.

Од приоритетните зафати за подобрување на локалната патна мрежа во општината, останува изградбата на заобиколниот пат околу Гевгелија, за што веќе е нарачан проект за пробивање на Западниот булевар кон Дунќут, доизградба на патните правци Негорци-Серменин и за Ума.

Покрај ова, идната година се планира доизградба на патот до црквата Св.Богородица во Давидово, пропуст на локалниот пат за Милетково, уредување на влезот во Конско и на улици во Серменин, како и реконструкција на повеќе улици во општината.