Македонија

Македонија влезе во програмата „Креативна Европа“

Македонија влезе во програмата „Креативна Европа“

Денеска во Брисел се потпиша Договорот за учество на Македонија во програмата „Креативна Европа”, програма на Унијата наменета за културните и креативните сектори. Со потпишувањето на Договорот, Република Македонија стана официјален учесник во потпрограмата Култура на Креативна Европа, а македонските културни оператори се полноправни корисници на програмата.

Поддржаните 58 проекти од програмата „Култура 2007-2013“ на ЕУ, која беше во важност пред програмата „Креативна Европа“ несомнено, се сигурен показател дека Министерството за култура и македонските културни оператори и во иднина ќе ја продолжат својата интеграција во рамките на европскиот културен простор.

Градењето на институционални и професионални капацитети како и транснационалната циркулација во културниот сектор се приоритети на потпрограма Култура во рамките на програмата „Креативна Европа“. Особен акцент е ставен на креирање на нови пристапи за развој на публиката (конзументите) во културниот сектор и градење на одржлива публика на европско ниво. Учеството во новата програма ќе ги конкретизира потребите на културниот и на креативниот сектор во Република Македонија во еден поширок европски контекст.

Програмата Креативна Европа е усвоена од Советот на Унијата на 5 декември 2013 година, а се однесува на периодот од 2014 до 2020 година. Во стратешка и политичка смисла, програмата Креативна Европа произлегува од актуелните политики на Европската унија: Стратегијата 2020 на Унијата и Лисабонската стратегија. Концептуално, новата програма се базира врз позитивните искуства на трите програми Култура, Медиа и Медиа Мундус (од 2007 до 2013 година), кои редизајнирани се присоединети во новата програма. Буџетот на новата програма изнесува 1.5 милијарди евра за перидот од седум години, а е наменет за аудиовизуениот сектор (потпрограма Медиа), културниот и креативните сектори (потпрограма Култура) и за меѓусекторска соработка.