Економија

ДЗС: БДП со пад од 1,8 отсто

ДЗС:  БДП со пад од 1,8 отсто

Бруто домашниот производ  во вториот квартал од годината бележи пад од 1,8 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Според објавените податоци во овој квартал најголем пораст е забележан во секторите Земјоделство, шумарство и рибарство од 4,1 отсто, Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли,  Транспорт и складирање, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 3,9 отсто, Информации и комуникации од 1 отсто и Финансиски дејности и дејности на осигурување од 1 отсто.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во второто тримесечје од 2017 година номинално расте за 6 отсо, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ изнесува 70,7 отсто.

Во вториот квартал, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 16 отсто, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 7,3 отсто.