Македонија

МВР казни 41 вработен, 1 доби отказ

МВР казни 41 вработен, 1 доби отказ

По спроведена дисциплинска постапка МВР во текот на минатата недела санкционираше 42 вработени поради сторени повреди во работењето.

Притоа, на 30 вработени изречена им е мерка – „парична казна”, на 8 вработени мерка – „запирање на постапката“, на 2 вработени мерка – „распоредување две нивоа пониско“, на 1 вработен мерка – „распоредување едно ниво пониско“ и на 1 вработен изречена му е мерка „отказ“, а станува збор за:

Раководител на смена во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Дежурен полицаец во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Полициски службеник во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Полициски службеник во ПС за ГН-Франгово, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Раководител на смена во ПС за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Дежурен полицаец во ПС за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Полицаец во ПС за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Полицаец во ПС за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Полицаец во ПС за ГП и ГН-Свети Наум, РЦ за ГР Запад изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Помошник дежурен во ПО Попова Шапка, СВР Тетово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (Го напуштил работното место без да го извести непосредниот старешина)

Полицаец во ПС ОН Тетово, СВР Тетово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за еден месец (Го напуштил работното место)

Полицаец за обезбедување на објекти во ПО за НФОО, СВР-Битола изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Полицаец во ПО-Новаци, СВР-Битола изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (Не го одржувал чисто и подмачкано формациското оружје);

Полицаец во ПС ОН Бит Пазар, СВР Скопје изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не се јавувал на телефон и по радиоврска и не доставувал службен материјал за преземени мерки);

Водич на безбедносен реон во ПС ОН Бит Пазар, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (ненавремено ги извршувал своите обврски);

Дежурен во ПС ОН Радовиш, СВР Струмица изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (бил затекнат како спие);

Полицаец за БПС ПО за БПС Свети Николе, СВР Штип изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (Не санкционирал лице кое сторило прекршок против ЈРМ);

Полицаец ПС од ОН Прилеп, СВР Битола изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (Покажал слаба активност во своето работење);

Инспектор во увидна екипа во ОКТ во НК за КР-Гостивар, СВР-Тетово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (доцнел неколку месеци со изготвување на Записниците за извршен увид на обезбедено место на настан);

Полицаец во ПСОН-Прилеп, СВР-Битола изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (покажал слаба активност во своето работење);

Инспектор за прифат-сменоводител во ПС ОН Прилеп, СВР-Битола изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (бил задолжен да врши контрола на евиденциите кои се водат во ПС и не доставувал службени белешки за извршената контрола);

Полицаец во ПСОН-Прилеп, СВР-Битола изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (покажал слаба активност во своето работење);

Полицаец во ЕБР изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не пријавил настан во ПС);

Главен дежурен во ПС ОН Куманово, СВР Куманово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (бил под дејство на алкохол за време на обука);

Командир на ПС од ОН Крива Паланка, СВР Куманово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (Не презел мерки против полициски службеници кои не постапувале согласно законските овластувања);

Полицаец во ПС од ОН Кочани, СВР Штип изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (Наместо да плати казна за неплатена паркинг услуга, го зел поставениот блокатор);

Полицаец во ПСОН-Штип, СВР-Штип изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (Не доставил одговор за превземенимерки по поплака и се потпишал на доставницата наместо странката);

Полицаец во ПО Галате, СВР-Тетово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (бил под дејство на алкохол за време на работа);

Полицаец во ПО Галате, СВР-Тетово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (бил под дејство на алкохол за време на работа);

Началник на Одделение за полција во СВР Куманово изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не преземал мерки да санкционира пропуст на полициски службеници);

Инспектор за општ криминалитет во ООК, НК за КР Кочани, СВР Штип изречена му е мерка „распоредување два степени пониско“ (Несовесно и ненавремено ги извршувал поставените работни задачи);

Инспектор за општ криминалитет во ООК, НК за КР Гостивар, ОКП, СВР Тетово изречена му е мерка „распоредување еден степен пониско“ (Несовесно и ненавремено ги извршувал поставените работни задачи);

Полицаец ПС од ОН Радовиш, СВР Струмица изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Полицаец во ПС од ОН Радовиш, СВР Струмица изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Полицаец за патрола и интервенција во Единица за прв одговор и интервенција-АЛФА во СВР Скопје изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Водич на безбедносен реон во ПС ОН Радовиш, СВР Струмица изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Полицаец во ПС за ГН Маздрача, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Полицаец во ПС за ГН Маздрача, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Полицаец во ПС ОН Гостивар, СВР Тетово изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Полицаец во ПСОН-Штип, СВР-Штип изречена му е мерка „запирање на постапката“ (Нема повреда);

Водич на безбедносен реон во ПС од ОН Битола, СВР Битола изречена му е мерка „отказ“ (Не дошол на работа три последователни работни дена и не го оправдал своето отсуство);

Командир на ПС за ГП и ГН Белановце, РЦ за ГР Север изречена му е мерка „распоредување два степени пониско“ (во повеќе наврати ја злоупотребил својата положба и овластувања).