Македонија

На продажба 11 нови парцели во елитната населба Јака

На продажба 11 нови парцели во елитната населба Јака

Општина Илинден објави продажба на уште 11 нови парцели за изградба на станбени куќи по пат на електронско јавно наддавање во новата населба „Јака“. Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 18 декември годинава.

Во прилог се наоѓа табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела, површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 18.12.2014 година, до 16 00 часот.