Македонија

Нивото на Охридско Езеро еден сантиметар над дозволениот минимум

Нивото на Охридско Езеро еден сантиметар над дозволениот минимум
Неделната хидролошка информација покажува и дека водостоите на Вардар кај Јегуновце, Скопје, Велес и Демир Капија, како и на Треска кај Македонски Брод, се над просекот за февруари.
Нивото, пак, на Црн Дрим кај Ложани е далеку под просекот.