Македонија

Нови три локации за изградба на стопански објекти во општина Илинден

Нови три локации за изградба на стопански објекти во општина Илинден

Општина Илинден објави електронско јавно наддавање на нови 3 локации на градежно земјиште, наменети за изградба на стопански објекти. На потенцијалните инвеститори им се нудат атрактивни парцели во локалната економска зона Марино-Кадино.

Gradba vo ekonomska zona Marino-Kadino

Право на учество на јавното наддавање имаат физички и правни лица кои што ќе достават Пријава за учество во електронско јавно надавање, најдоцна до 23.01.2015 година, до 16:00 часот.

Општина Илинден продолжува со доброто планирање на просторот и квалитетната понуда на атрактивни локации кои што придонесуваат секојдневно да се зголемува бизнис заедницата во Општината. Поволните услови што Општината им ги нуди на инвеститорите, ниските цени на градежното земјиште и малите давачки за инвеститорите, како и континуираните вложувања во квалитетна патна и комунална инфраструктура, овозможи забрзан локален економски развој, поради што Општина Илинден е лидер по инвестиции и вложувања во регионот.

Сите заинтересирани подетални информации можат да најдат на веб страната на општина Илинден www.ilinden.gov.mk