Економија

Отворен нов инвестициски фонд

Отворен нов инвестициски фонд

КД Топ Брендови е новиот отворен инвестициски фонд со кој ќе управува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје.

Вакво одобрение даде Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија  на 42-та седница што се одржа денеска, со која претседаваше Претседателот на КХВ, Елизабета Чингаровска. Според инвестициските цели и политика, Фондот првенствено е наменет за вложувачи со среднорочен или долгорочен вложувачки хоризонт и умерена толеранција на ризикот, кои сакаат да ги постигнат своите инвестициски цели, диверзифицирајќи го своето портфолио на глобално ниво. Временскиот период кој е препорачлив за вложување во КД Топ Брендови е најмалку пет години.

Хартиите од вредност каде што Фондот ќе ги инвестира средствата предвидено е да бидат од издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји: Република Македонија, држави во Европа кои се членки на ЕУ, ОЕЦД или ЦЕФТА и земји надвор од Европа чии регулирани пазари на хартии од вредност се членки на Светската федерација на берзи WFE.

Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје освен со новиот КД Топ Брендови – отворен инвестициски фонд, управува и со уште три отворени инвестициски фондови и тоа КД БРИК, КД Кеш Депозит и КД Нова ЕУ. Инаку, КД Топ Брендови е единаесетти отворен инвестициски фонд во Република Македонија.