Македонија

Прирачник за вработување на лицата со попреченост „Ти имаш право!”

Прирачник за вработување на лицата со попреченост „Ти имаш право!”

Проектот на УСАИД за практикантска работа и вработување лица со попреченост промовира Прирачник за вработување на лица со попреченост „Ти имаш право!”.

Станува збор за водич за правната уреденост на пристапот на лицата со посебни потреби до: вработување (редовни и заштитни друштва), заштита од дискриминација, права од инвалидско осигурување и социјална заштита.

Прирачникот може бесплатно да се преземе на следниот линк: http://mojakariera.com.mk/documents/742/g4B8Px6l.pdf.