Македонија

Продожува спроведувањето на ИБ програмата за одделенска настава во општина Аеродром

Продожува спроведувањето на ИБ програмата за одделенска настава во општина Аеродром

Во ОУ „Браќа Миладиновци“ во Општина Аеродром од минатата година се воведе меѓународната ИБ програма за одделенска настава, која е трансдисциплинарна програма за меѓународно образование дизајнирана за поттикнување на целокупниот развој на ученикот.

ИБ програмата се заснова на одредени стандарди коишто континуирано се надградуваат и практики коишто се применуваат при планирањето, реализирањето и оценувањето на работата и на ученикот и на наставникот.

Програмата ги поддржува напорите на учениците да се здобијат со разбирање за светот и да научат како да функционираат во него, да се движат од точката на незнаење до знаење, да идентификуваат што е реално, да препознаат што е соодветно, а што не е.

Преку оваа програма кај учениците се поттикнува клима на отвореност, соработка и меѓусебна поддршка, што ќе овозможи зголемена свест и одговорност, разбирање и почитување.

Со оглед на позитивните резултати од оваа програма, во училиштето ќе ја продолжи и во предметна настава, односно од 6 до 9 одделение во претстојнава учебна година, со што би се продолжил континуитетот на веќе поставениот начин на работа сведен на истражувачка дејност.