Македонија

Производството на шумски производи зголемено за 1,7 проценти

Производството на шумски производи зголемено за 1,7 проценти

Според податоците што денеска ги објави Државниот завод за статистика, зголемување на шумското производство е забележано кај друго обло дрво од иглолисни и листопадни видови, просторно дрво од иглолисни видови и кај огревното дрво од листопадни видови.

Намалување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни и листопадни видови, рудничко дрво од иглолисни и листопадни видови, огревно дрво од иглолисни видови и кај друго грубо обработено дрво, цепаници, дрвени мотки.