Македонија

Реконструирана дистрибутивнатa мрежа во струшкиот, дебарскиот и реканскиот регион

Реконструирана дистрибутивнатa мрежа во струшкиот, дебарскиот и реканскиот регион

ЕВН Македонија и оваа година работи на изградба на нова и реконструкција на постојната дистрибутивната мрежа во струшкиот, дебарскиот и реканскиот регион. Корисничкиот енерго центар на ЕВН Македонија во Струга досега изгради над 5 километри дистрибутивна мрежа на ниско и средно напонско ниво.

Реконструирани се 13 трафостаници, изградени се нови 4 компактно бетонски трафостаници и направена е реконструкција на дел од постојната мрежа. Извршена е и дислокација на над 1000 мерни уреди, со што во едно се реконструира и ниско напонската мрежа и се воведува ред во користењето на електричната енергија.

Модернизирање на дистрибутивната мрежа е направено во Струга – село Велешта, населбата Мислешево, селата Добовјани, Горно и Долно Татеши, Делогожда, Богојци и Малесијата, село Радолишта, Шум, Заграчани,Вишни, населба Теферич, село Корошишта. Во Дебар е реконструирана дистрибутивната мрежа во населба Шпиље, а во реканскиот крај во селата Ростуше, Велебрдо, Требиште, Јанче,Битуше и Жировница.

Со овие инвестиции повеќе од 10. 000 корисници од овие населени места ќе добијат стабилно и редовно снабдување со електрична енергија, намален број на дефекти како и можноста за селективност при исклучувањата во случај на дефекти и идни технички зафати.

Со поставувањето на  „RECLOSER“ далечински управуваниот разделувач на моќност и на повеќе статични нови разделувачи се отвора можноста за поголема селективност во мрежата за лоцирање на дефекти од големо невреме. Со ова само местата каде што е настанат дефектот ќе останат без напојување до негова  поправка.

Инвестицијата на ЕВН Македонија изнесува 1,5 милони евра. До крајот на годината ќе биде завршена и реконструкцијата на 10кВ далновод Дрслајца, од кој се напојуваат корисниците од с.Дрслајца, Мороишта, Ложани, Биџево, Ливада, Корошишта, Џепин, Ново Село. Ќе се постави нов разделувач на моќност кај с.Ливада и ќе се направи реконструкција на дел од средно напонската мрежа во должина од 1,2 км, ќе се заменат дотраените дрвени со бетонски столбови, а ќе се постават и нови проводници со поголем пресек.