ТОП,Македонија

„Република“: Фабриката за афери во стечај

„Република“: Фабриката за афери во стечај
„Република“: Фабриката за афери во стечај
„Шилото на ви­сти­на­та“, ме­та­фо­ра­та што до­се­га го од­бе­ле­жи пер­и­о­дот на вла­де­е­ње­то на ВМРО-ДПМНЕ и на Ни­ко­ла Гру­ев­ски, из­ле­гу­ва пред очи­те на јав­но­ста. Ни­кој не оста­ну­ва слеп за ви­сти­на­та, ни­ту над­вор, ни­ту вна­тре во СДСМ. Шилото го про­дуп­чи па­тот од „нај­до­бро чу­ва­ни­от бун­кер“ на СДСМ до јав­но­ста. Со­ци­јал­де­мо­крат­ски­от „Форт Нокс“, се­пак, не бил на Па­вел Ша­тев, ка­ко што го­во­ре­ше Зо­ран За­ев, ту­ку по до­мо­ви­те на чле­но­ви на СДСМ. На адре­си на ли­ца по кои има рас­пи­ша­ни по­тер­ни­ци, а кои Зо­ки ги при­ма на ве­чер­ни се­ден­ки во кан­це­ла­ри­ја во ку­си пан­та­ло­ни и влеч­ки.

Пра­ша­ње­то што ду­ри и опо­зи­ци­о­не­ри­те си го по­ста­ву­ва­ат се­га не е да­ли „раз­ни­те кри­ми-ча­у­ши, чуд­ни­те оп­скур­ни ли­ко­ви од не­ко­гаш­ни­те уд­ба­шки стру­кту­ри, пре­врт­ли­ви­те апа­рат­чи­ци и спле­тка­ри“ се „зми­ја­та во па­зу­ви­те на опо­зи­ци­ја­та“, ка­ко што ги на­ре­ку­ва Бран­ко Ге­ро­ски ба­рај­ќи, на­вод­но, СДСМ да рас­чи­сти со нив, ту­ку ка­ко дој­де до тоа ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја да ја пред­во­дат ток­му та­кви стру­кту­ри?

aferi

Ако се су­ди спо­ред збо­ро­ви­те на „гла­ва­та“ на СДСМ, што, впро­чем, е мно­гу те­шко по­ра­ди не­го­ви­те кон­тра­ди­ктор­но­сти, „вла­ста ги сни­ма­ла гра­ѓа­ни­те“, а по­тоа таа, не­ли, ги да­ла на чу­ва­ње кај чо­век што е ба­ран со по­тер­ни­ца, а исти­от тој во ку­си пан­та­ло­ни и влеч­ки, но­ќе, се­ди и се фо­то­гра­фи­ра со ли­де­рот на опо­зи­ци­ја­та!? Та, не­ли, се­кој ко­го За­ев, ка­ко и се­га, го по­ви­ку­ва да до­ста­ви ма­те­ри­ја­ли за „кри­ми­на­ли­те на вла­ста“ зас­лу­жу­ва ед­на нас­ме­а­на фо­то­гра­фи­ја за­ед­но со не­го за да се за­чу­ва спо­ме­нот од таа пло­до­твор­на сред­ба. Об­јас­ну­ва­ње­то на За­ев не по­ми­на ни­ту кај нај­рев­нос­ни­те под­др­жу­ва­чи, а не по­ми­на ни­ту кај не­го­ви­те најб­ли­ски со­ра­бот­ни­ци.

Ва­кво сце­на­рио не по­ми­ну­ва ни­ту кај не­го­ви­от пар­ти­ски се­кре­тар, тех­нич­ки­от ми­ни­стер на по­ли­ци­ја­та Оли­вер Спа­сов­ски. Тој, пак, се огра­ди не са­мо од пра­ша­ње­то