Македонија

„Република“ : Радикални властољупци со ултиматум за спас на сопствената кожа

„Република“ : Радикални властољупци со ултиматум за спас на сопствената кожа
„Република“ : Радикални властољупци со ултиматум за спас на сопствената кожа

Гос­под го соз­дал све­тот за се­дум де­на. „Црп­на­ти­от“ спа­си­тел од Мур­ти­но, пак, са­ка да ја уни­шти Ма­ке­до­ни­ја за 10… Не гри­же­те се, број­ки­те не му одат. Вла­да­та тре­ба­ше да пад­не за три де­на, по­ми­наа 130. Има­ше 15 бом­би, се­га се 40. За­дол­жи­тел­но­то по­ла­га­ње ма­те­ма­ти­ка на ма­ту­ра и не бе­ше тол­ку ло­ша иде­ја. Тие, пак, да ти уче­ле „ра­ди­ка­ли­за­ци­ја“, ама кај Фрч­ко. И по­тоа Цац­ко им е ви­но­вен. А и тој да ти бил дел од от­по­рот. Ма­ки… Ова го пишува неделникот „Република“ во анализата насловена „Радикални властољупци со ултиматум за спас на сопствената кожа“.

По по­ве­ќе од че­ти­ри ме­се­ци глу­пи­ра­ње, ре­зул­та­тот од „бом­би­те“ на СДСМ, ко­неч­но, е ја­сен и вид­лив. Во те­кот на овие 130 де­на, опо­зи­ци­ја­та се раз­го­ли. И бу­квал­но и фи­гу­ра­тив­но. Де­фи­ни­тив­но, зим­ска­та, фе­вру­ар­ска гар­де­ро­ба, ја за­ме­ни­ја со лет­на, јун­ска. И тол­ку од ре­зул­та­ти­те. Ах, да. Има­ше уште ед­на про­ме­на – од ми­нус 8, тем­пе­ра­ту­ра­та во ме­ѓу­вре­ме на­рас­на на плус 38, или це­ли 46 сте­пе­ни раз­ли­ка од 9 фе­вру­а­ри, ко­га ја об­ја­ви­ја пр­ва­та пе­тар­да. Тол­ку од број­ки­те. Кај реј­тин­зи­те на пар­ти­и­те, ефе­ктот го не­ма. Рол­ки­те ги сме­ни­ја со ма­ич­ки и со ко­шу­ли „по кра­тки“, са­мо За­ев не ја сме­ни ко­шу­ла­та…

По раз­го­во­ри­те на За­ев со ќер­ка му и ин­терв­ју­то за „Ра­дио Сло­бод­на Евро­па“, единс­тве­но не­што над­вор од сним­ки­те за вла­ста беа пап­ки­те за ме­га­со­ро­со­ид­ни­те НВО, кои оста­наа ми­сте­ри­ја (или беа праз­ни?) но кои отка­ко не­ко­гаш СДСМ ќе по­бе­ди, ќе мо­ра­ат да се ви­ка­ат са­мо „О“, т.е. ќе би­дат са­мо ор­га­ни­за­ции. То­гаш „нев­ла­ди­ни“ или НВ ќе от­скок­ну­ва од ави­он. Иа­ко, и се­га пре­крас­но би им од­го­ва­ра­ла кра­тен­ка­та ОО (опо­зи­ци­ски ор­га­ни­за­ции) или нај­со­од­вет­но би им „сто­е­ла“ кра­тен­ка­та „СС“, во пре­вод со­ро­со­ид­ни са­те­ли­ти. Се­ка­ко, си­те слич­но­сти со исто­ри­ја­та на кра­тен­ка­та се слу­чај­ни, не­ли… Мо­же­би, пак, нај­со­од­вет­но би би­ло си­те да се кр­стат пле­ну­ми. Нај­фер, де­фи­ни­тив­но. Ва­ква уни­фи­ка­ци­ја од­лич­но би ко­рес­пон­ди­ра­ла со нив­на­та, ка­ко и сѐ – пре­пи­ша­на, рол­ја од „Ѕвез­де­ни па­те­ки“. Та­му аси­ми­ла­ци­ја­та на сѐ што мис­ли по­и­на­ку ја вр­шеа Бор­ги­те. На ко­ле­ктив­но­то пер­е­ње на мо­зо­кот му прет­хо­деа збо­ро­ви­те: „ние сме Бор­ги, ќе би­де­те аси­ми­ли­ра­ни, от­по­рот е бес­по­ле­зен…“ или со­вре­ме­на­та ма­ке­дон­ска вер­зи­ја „Ние сме СДСМ (или пле­нум, из­бе­ре­те са­ми­те)…“

И по раз­ли­ка од це­ли 46 сте­пе­ни, 40 „бом­би“ и по­ве­ќе од че­ти­ри­ме­сеч­на аго­ни­ја, нас­ме­а­ни­те ли­ца зад ли­де­рот не се сме­ни­ја. При­тоа, не мис­ли­ме на тие што се зад не­го за вре­ме на се­ко­ја „де­то­на­ци­ја“ во СДСМ. Ли­ца­та што сто­јат зад За­ев не се ста­ти­сти­те што ја сме­ни­ја гар­де­ро­ба­та на „Па­вел Ша­тев“. Тоа се не­про­мен­ли­ви­те, 24/7, нон­стоп исти ли­ца на но­ви­нар­ско-ана­ли­ти­чар­ски­те ју­риш­ни­ци. Исти­те тие неп­лод­ни стра­те­зи, кои ра­дос­но она­ни­раа ко­га „црп­на­ти­от“ спа­си­тел од Мур­ти­но му го ре­че „го­ле­мо­то не“ во Бри­сел на Ав­стри­е­цот Хан. Неј­се што та­ка да­де не­га­ти­вен од­го­вор на це­ла ЕУ, вклу­чу­вај­ќи го и Јун­кер, кој на­бр­гу си се из­јас­ни, но дов­че­раш­ни­те ми­ле­ни­чи­ња на ме­ѓу­на­род­на­та за­ед­ни­ца на по­чи­ту­ва­ни­от и слу­ша­ни­от им Фрч­ко не мо­жеј­ќи по­и­на­ку да го скри­јат сра­мот, се транс­фор­ми­раа во кле­ти ан­ти­е­вро­пеј­ци. Ве­лат де­ка не­воз­вра­те­на­та љу­бов пре­диз­ви­ку­ва страш­ни пос­ле­ди­ци, а љу­бо­мо­ра­та што сле­ду­ва е кла­сич­на пси­хо-па­то­ло­шка ре­ак­ци­ја на отфр­ле­ни­от, до вче­ра љу­бен фа­ктор, или, мо­же­би, пар­ти­ја? Осо­бе­но, ко­га иста­та таа љу­бов не е по­чув­ству­ва­на це­ли де­вет го­ди­ни…

Со­го­лу­ва­ње­то на вр­ху­шка­та на СДСМ, пак, пот­по­мог­на­то од ви­со­ка­та тем­пе­ра­ту­ра, на тац­на ја сер­ви­ра­ше и при­чи­на­та за нај­а­ве­на­та ра­ди­ка­ли­за­ци­ја на пар­ти­ја­та. Раз­го­лу­ва­ње­то уште тол­ку ја наг­ла­си по­тре­ба­та од спас на сопс­тве­на­та ко­жа. Не­до­сти­гот од ар­гу­мен­ти, се­га јас­но уви­ден и од ЕУ и од САД, ја от­трг­на мож­но­ста за спас пре­ку упо­тре­ба­та на „Бож­ја­та ра­ка“ на ме­ѓу­на­род­на­та за­ед­ни­ца. Се­га, спа­сот од суд­ски­те про­це­си што сле­ду­ва­ат се гле­да во членс­тво­то, кое ќе тре­ба да го спа­си ли­де­рот од за­ко­нот. Ган­ди­е­ви­за­ци­ја­та, со го­ди­ни про­па­ги­ра­на од Фрч­ко­ски, се­га пот­по­мог­на­та и од спро­ве­ду­ва­чот на ан­ке­ти Спа­сов, тре­ба да ја оте­ло­тво­ри во де­ло гра­ѓан­ска­та не­пос­луш­ност на пар­тиј­ци­те. Кам­пот се по­ка­жа ка­ко ан­ти­рек­ла­ма, „бом­би­те“ ис­пад­наа пе­тар­ди, а над За­ев ви­сат два слу­ча­ја за ми­то и еден за не­за­кон­ски обид за пре­зе­ма­ње власт со уце­на. Не­ма дру­го ча­ре освен Спа­со­ва­та „ган­ди­е­ви­за­ци­ја“. Проб­ле­мот е ка­ко да ги на­те­ра­те сдсмов­ци­те, ка­ко при­вр­за­ни­ци­те на Ган­ди, во знак на про­тест да ги на­пу­штат ра­бот­ни­те ме­ста во ад­ми­ни­стра­ци­ја­та, во исто вре­ме ко­га дру­ги пар­тиј­ци пред вла­да­та спи­јат и жи­ве­ат та­му за да ја до­би­јат иста­та таа ра­бо­та?!

Jу­риш­ни­ци­те, ко­неч­но, во пра­во – За­ев се над­ми­на се­бе­си

Ми­зе­ри­ја­та на об­ви­не­ни­ја­та кон Јо­ха­нес Хан не ја из­не­на­ди јав­но­ста. Ду­ри и но­ви­нар­ски­те, опо­зи­ци­ски че­да што „израс­наа“ на па­ри и на про­е­кти на ЕУ (вред­ни сто­ти­ци ил­ја­ди евра) ги „ре­пе­ти­раа“ сво­и­те ин­тер­нет-сај­то­ви и рас­пу­каа по евро­ко­ме­са­рот. На­стра­на не­бу­лоз­но­ста на об­ви­ну­ва­ња­та, се­кој нор­ма­лен во др­жа­ва­та, пак, би се пра­шал ед­на ра­бо­та: ка­ко тоа еден евро­ко­ме­сар, кој е пан­дан на ми­ни­стер во вла­да, ра­бо­тел на сво­ја ра­ка? Де­ман­тот на опо­зи­ци­ско­то ло­шо со­ста­ве­но „оцр­ну­ва­ње“ на Хан дој­де и од пре­тсе­да­те­лот на ЕУ, Јун­кер. Но СДСМ не ла­же, не­ли, ни­ту, пак, нив­ни­те „про­фе­си­о­нал­ни“ ме­ди­у­ми, кои не вле­гу­ва­ат во по­ли­тич­ки ше­ми и не одра­бо­ту­ва­ат?! Со топ­ло­то вре­ме, се раз­го­леа и ме­ди­у­ми­те и опо­зи­ци­о­не­ри­те и „нев­ла­ди­ни­те“, кои, де­фи­ни­тив­но, се ан­тив­ла­ди­ни…

„За­ев се над­ми­на се­бе­си“, ова бе­ше еден од „нај­до­бри­те нас­ло­ви“ на еден од ла­тент­ни­те вла­сто­љуп­ци, кој нас­про­ти се­та глу­пост на ка­но­на­да­та кон Хан и кон ЕУ, го ве­ли­ча­ше ли­де­рот што не­у­мор­но ра­бо­ти на ур­ни­су­ва­ње на др­жа­ва­та и на не­го­ва­та ма­тич­на, са­мо­на­ре­че­на, „др­жа­во­твор­на“ пар­ти­ја. Ло­ши­те со­ве­ти, откри­е­ни по за­гу­бе­на­та фа­ци­јал­на екс­пре­си­ја на „спа­си­те­лот“, не по­мог­наа ни­ту со глу­ма­та во Скоп­је, ко­га За­ев и Пен­да­ров­ски се „зга­зи­ја“ од сме­е­ње во кам­пот пред Вла­да по пре­го­во­ри­те на Вод­но, ни­ту со нас­ме­а­ни­те „ли­ца“ на ли­дер­ска­та двој­ка во Бри­сел ли­фе­ру­ва­ни на „Тви­тер“ од „по­у­ба­ва­та“ ли­дер­ска по­ло­ви­на. Се­га им се ви­нов­ни си­те… Пра­ша­ње на вре­ме е ко­га ќе со­оп­штат де­ка тре­ти­от бра­ту­чед на Ви­кто­ри­ја Ну­ланд учес­тву­вал со влог во не­ко­ја од но­вов­ле­зе­ни­те аме­ри­кан­ски фир­ми во Ма­ке­до­ни­ја. По раз­о­ча­ру­ва­ње­то од ло­ша­та ЕУ, СДСМ се­га се кр­сти во САД. Со­оп­ште­ни­е­то на Стејт де­парт­мен­тот за под­др­шка­та на Хан и на ОБСЕ за оце­на­та на из­бо­ри­те во 2014 го­ди­на не ги све­сти. Пра­ша­ње на вре­ме е ко­га за нив и Ва­шин­гтон, ка­ко и Бри­сел, ќе би­де ко­рум­пи­ран дел од „ре­жи­мот“. А са­мо тие не­ви­ни и сло­бо­до­ум­ни, со 12 ми­ли­о­ни евра ка­пи­тал, сто­ти­ци ил­ја­ди евра ки­рии и огром­на жел­ба за власт…

(Целиот текст е објавен во 146. број на неделникот „Република“, 19.06.2015)