Магазин

САМО ЗА ХРАБРИ: Девојки денеска запросете го вашето момче!

САМО ЗА ХРАБРИ: Девојки денеска запросете го вашето момче!

Постојат голем број верувања за 29. февруари, денот кој доаѓа само еднаш во четири години.

Според некои, децата родени на овој ден се посреќни.

Во Ир­ска, Фин­ска и во Шкот­ска, пак, же­ни­те само на овој ден имаат уникатна шанса – да им пред­ло­жат брак на ма­жи­те.

Ова верување потекнува од една ста­ра ир­ска ле­ген­да, според која све­та Бри­ги­да, ир­ска ка­лу­ѓер­ка од пет­ти­от век, го за­мо­ли­ла све­ти Па­трик, све­те­цот-за­штит­ник на Ир­ска, да им да­де доз­во­ла на же­ни­те да им предложу­ва­ат брак на ма­жи­те, по мно­гу­број­ни­те поп­ла­ки од не­ма­же­ни­те же­ни, чи­и­што дод­во­ру­ва­чи би­ле прем­но­гу сра­меж­ли­ви да ги за­про­сат. Све­ти Па­трик се сог­ла­сил, но доз­во­лил тоа да би­де са­мо на 29. февруари, од­нос­но ед­наш на че­ти­ри го­ди­ни.

devojka zaprosuvanje

Традицијата поч­на да се при­ме­ну­ва и низ по­ве­ќе­то де­ло­ви од све­тот по фил­мот „Пре­стап­на го­ди­на“ од 2010 го­ди­на, ро­ман­тич­на ко­ме­ди­ја за Аме­ри­кан­ка што па­ту­ва во Ир­ска за да го за­про­си сво­е­то мом­че.