ТОП,Македонија

СДСМ не се откажува од нелегалните снимки

СДСМ не се откажува од нелегалните снимки

Ме­сто, спо­ред за­ко­нот, да се уни­штат ма­те­ри­ја­ли­те од „бом­би­те“ во кои не­ма не­ле­гал­ни дејс­тва или, пак, се при­ват­ни раз­го­во­ри, СЈО ќе ги „чу­ва“. Не­до­сти­га уште „спе­ци­јал­ни­те“ да наг­ла­сат де­ка ќе ги чу­ва­ат во се­фот на со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те за да мо­же, ка­ко и до­се­га, ко­га ќе им згу­сне, да поч­нат со по­ли­тич­ки ре­кет – од га­ќи и ави­о­ни, до „Мон­струм“ и „Ди­во На­се­ље“, за ко­га ќе им тре­ба ме­ѓу­ет­нич­ка тен­зи­ја, пишува Република.

Спе­ци­јал­ни­те јав­ни об­ви­ни­те­ли не са­мо што не­ма­ат по­им кол­ку не­ле­гал­но сни­ме­ни раз­го­во­ри има­ат (има­ле) со­ци­јал­де­мо­кра­ти­те, ту­ку и не по­ве­доа ни­ка­ква ак­ци­ја за да се открие ка­де се оста­то­кот од ма­те­ри­ја­ли­те за кои збо­ру­ваа и Зо­ран За­ев и по­ло­ви­на од со­ци­јал­де­мо­крат­ска­та вр­ху­шка. СЈО го отфр­ли слу­ча­јот „Пуч“ и ни­ко­гаш не рас­чи­сти за што „нај­ве­ро­јат­но, ќе би­де гра­ѓан­ска вој­на“ од раз­го­во­рот ме­ѓу „Ко­ка ко­ла 10а“ и „Ор­ке­стар11“; не го ин­те­ре­си­ра­ат за­ка­ни­те за но­ви „бом­би“ и за пу­шта­ња сним­ки по со­ци­јал­ни­те мре­жи; се за­ни­ма­ва со га­ќи, ду­ше­ци и со ави­о­ни, не пре­зе­де ни­што за тр­го­ви­ја­та и за уце­ну­ва­ња­та со сним­ки­те; во це­лост дејс­тву­ва по по­тре­би­те и нај­а­ви­те на за­е­ви­сти­те, а се­га се нај­а­ву­ва де­ка ду­ри и тие ма­те­ри­ја­ли што СЈО, на­вод­но, ги има, од­нос­но му беа от­ста­пе­ни од за­е­ви­сти­те, не­ма да би­дат уни­ште­ни, ту­ку ќе оста­нат за да мо­же и на­та­му, во ид­ни­на, да би­дат зло­у­по­тре­бу­ва­ни.

Во са­мра­кот на пр­ви­от дел од нив­на­та при­вре­ме­на ра­бо­та, ова на­ве­сту­ва­ње од СЈО де­ка ма­те­ри­ја­ли­те не­ма­ло да би­дат уни­ште­ни, ја отво­ра ста­ра­та ди­ле­ма – има ли во­оп­што ма­те­ри­ја­ли во СЈО. За по­тсе­ту­ва­ње, по по­ли­тич­ко­то фор­ми­ра­ње на спе­ци­јал­ни­от имп­лант во суд­ски­от си­стем, со­ци­јал­де­мо­крат­ска­та вр­ху­шка по­дол­го вре­ме не му ги пре­да­ва­ше ма­те­ри­ја­ли­те. По­ми­на по­дол­го вре­ме во пер­и­пе­тии и во над­му­дру­ва­ње око­лу ус­ло­ви­те за чу­ва­ње, поз­на­ти ка­ко „спе­ци­ја­лен сеф“ за по­тоа пред ка­ме­ри­те од авто­мо­бил­ски ба­гаж­ник да би­дат пре­да­де­ни ку­тии со хар­ти­ја и, на­вод­но, пол­ни твр­ди ди­ско­ви со сни­ме­ни те­ле­фон­ски раз­го­во­ри.

Се по­ка­жа де­ка по­го­лем дел од тие „ма­те­ри­ја­ли“ – на­вод­но ма­те­ри­ја­ли, би­деј­ќи и са­ми­те „спе­ци­јал­ки“ не­маа иде­ја што им би­ло пре­да­де­ни, па ин­фор­ма­ци­ја­та сле­ду­ва­ше ду­ри по при­ти­со­кот од јав­но­ста – спо­ред СЈО, се од­не­су­ва­ат на при­ват­ни раз­го­во­ри и на ма­те­ри­ја што не на­ве­ду­ва на не­ка­кви про­тив­прав­ни дејс­тва. Пре­циз­но, во тре­ти­от, мар­тов­ски из­ве­штај, СЈО на­ве­ду­ва де­ка до то­гаш би­ле прес­лу­ша­ни 272.950 ау­ди­о­фај­ло­ви или 45 про­цен­ти од вкуп­ни­от број. Од нив 90.618 се при­ват­ни раз­го­во­ри, а во 181.372 слу­чаи не е утвр­де­но по­сто­е­ње ин­ди­ции за сто­ре­но кри­вич­но де­ло. И ток­му за тие ма­те­ри­ја­ли СЈО се­га нај­а­ву­ва де­ка са­ка да ги со­чу­ва. Са­мо што ме­сто во СЈО, ве­ро­јат­но тие ма­те­ри­ја­ли се чу­ва­ат во се­фо­ви­те на за­е­ви­сти­те. Та­ка ка­ко што За­ев и са­ми­от нај­а­ву­ва­ше, де­ка ако СЈО би­де за­кон­ски уки­на­то, тре­ба да му ги вра­ти сним­ки­те за да мо­же и на­та­му јав­но да ги еми­ту­ва.

До­кол­ку се по­ста­пи за­кон­ски, ка­ко што по­со­чу­ва и по­ра­неш­ни­от ми­ни­стер за прав­да Ми­хај­ло Ма­нев­ски, и ма­те­ри­ја­ли­те за кои е утвр­де­но де­ка не­ма­ат ко­рист во дејс­тву­ва­ње­то на СЈО или на кој би­ло дел од суд­ска­та власт, се уни­штат, да­ли то­гаш СЈО би им ги вр­за­ло ра­це­те на за­е­ви­сти­те за по­ве­ќе од 270 ил­ја­ди мож­ни ид­ни уце­ни во по­ли­тич­ко-еко­ном­ски­те игри? Ако ги уни­шти, а тие пак „се по­ја­ват“ зна­чи де­ка или има­ле ко­пии или СЈО не до­би­ло ни­што, освен ма­те­ри­ја­ли на ла­жич­ка. Во два­та слу­ча­ја – за­луд­но по­тро­ше­ни бу­џет­ски па­ри за чи­ста по­ли­тич­ка кал­ку­лант­ска ин­ста­ла­ци­ја во пра­во­то. Пар­ти­ја­та на за­е­ви­сти­те во екот на по­тре­си­те за од­ло­жу­ва­ње на април­ски­от тер­мин за из­бо­ри ус­пеа во ед­на од ко­мер­ци­јал­ни­те бан­ки да го ре­про­гра­ми­ра кре­ди­тот, со што ја спа­си хи­по­те­ка­та врз пар­ти­ска­та цен­тра­ла, а ни­кој не мо­же да ка­же со пол­на уста де­ка во тој пер­и­од во јав­но­ста слу­чај­но бе­ше пу­штен те­ле­фон­ски раз­го­вор со ди­ре­кто­рот на таа бан­ка.

Ва­кви при­ме­ри има по­ве­ќе, дел знај­ни, дел тај­ни. Но, ко­га ва­кви­те уце­ни функ­ци­о­ни­ра­ат од по­о­дам­на, зо­што се­га за­е­ви­сти­те би се отка­жа­ле од „злат­на­та ко­ко­шка“ да­де­на на за­ем во СЈО. Уште по­ве­ќе што СЈО да­ва ле­ги­ти­ми­тет на та­кви­те „ак­ции“ за ома­ло­ва­жу­ва­ње на „не­при­ја­те­ли­те“. Ти­пи­чен при­мер е прес­ме­тка­та на за­е­ви­сти­те со уред­ниш­тво­то на ед­на те­ле­ви­зи­ја. Пу­шта­ње­то при­ват­ни раз­го­во­ри по скри­ен ка­нал на со­ци­јал­ни­те мре­жи, по­тоа до­би и по­твр­да од СЈО со це­ла прес-кон­фе­рен­ци­ја за га­ќи и за ду­ше­ци!

Си­гур­но­ста и сле­па­та вер­ба на за­е­ви­сти­те во СЈО ги „отво­ра“ и во по­ли­тич­ка­та би­тка што се бие во пар­ла­мен­тот за за­чу­ву­ва­ње на це­ло­ви­то­ста на др­жа­ва­та. Еден од по­и­скус­ни­те пра­те­ни­ци во пар­ла­мен­тот, Ан­то­ни Ми­ло­шо­ски јав­но со­оп­шти де­ка му би­ле упа­те­ни за­ка­ни по­ра­ди не­го­ви­те ста­во­ви про­тив За­ев и де­ка „не би би­ло чуд­но“ да би­де по­ви­кан во СЈО. Ми­ло­шо­ски откри­ва и де­ка не е единс­тве­ни­от за ко­го се по­ве­де­ни слич­ни по­стап­ки „ка­ко по­ли­тич­ки и ин­сти­ту­ци­о­на­лен ме­тод на при­ти­сок“. Не мо­же да не се сме­та за при­ти­сок ни­ту лан­ски­от обид на пред­вод­ни­кот на СЈО, Ка­ти­ца Ја­не­ва, ко­ја во Со­бра­ни­е­то ток­му на пра­ша­ње на Ми­ло­шо­ски се оби­де да би­де ма­ли­ци­оз­на по­со­чу­вај­ќи де­ка го слу­ша­ла вни­ма­тел­но „ка­ко што го слу­ша­ла“ во бом­би­те.

Но ра­бо­та­та е мно­гу по­се­ри­оз­на од пет­па­рач­ки­те при­каз­ни за под­гре­ва­ње на ни­ски­те стра­сти на „ши­ро­ки­те на­род­ни ма­си“, за што за­е­ви­сти­те одам­на по­е­ди­неч­но се има­ат из­јас­не­то ка­ко гле­да­ат на нив. По се­кој го­лем пре­тр­пен по­раз на по­ли­тич­ки план, за­е­ви­сти­те го акти­ви­ра­ат ме­ѓу­ет­нич­ко­то оруж­је, со кре­ва­ње на тен­зи­и­те за по­сто­е­ње раз­го­вор за ет­нич­ко сен­зи­тив­ни слу­чаи. Игра­ње­то врз тен­ка­та жи­ца на со­жи­во­тот за пре­диз­ви­ку­ва­ње ме­ѓу­ет­нич­ки тен­зии со нај­а­ви за „бом­би“ со со­др­жи­на за „ви­сти­на­та“ за ма­са­крот кај Смиљ­ков­ско Езе­ро или за Ди­во На­се­ље до се­га ве­ќе не­кол­ку па­ти е зло­у­по­тре­бе­но.

Повеќе прочитајте на „Република