Македонија

Се намалуваат провизиите за безготовинско плаќање

Се намалуваат провизиите за безготовинско плаќање

Министерството за финансии подготвува дополнување на Законот за платниот промет. Со овие дополнувања, ќе се намалат провизиите за безготовинско плаќање со платежна картичка-информираат од Министерството.

„Со цел отворање простор за намалување на провизиите за безготовинско плаќање со платежна картичка, вклучително и при електронска трговија се предлага пресметката и утврдувањето на обврските и побарувањата во денари на учесниците во платниот систем (носител на платниот промет и агентот за порамнување) да се вршат преку платни системи кои се основани во Република Македонија, во согласност со Законот за платниот промет“, образложуваат од Министерството за финансии.