Македонија

Седници на пет собраниски комисии

Седници на пет собраниски комисии
Во Собранието денеска седници на четири собраниски комисии

Во републичкото Собрание за денеска се закажани седници на комисиите за политички систем и односи меѓу заедниците, за европски прашања, за култура, за транспорт, врски и екологија и на Законодавно-правната комисија.

Комисијата за политички систем треба да расправа за годишните извештаи за работата на Советот на јавните обвинители и на Судскиот совет за 2014 година и за предлог-законите за изменување и дополнување на законите за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и за спречување на корупцијата, во прво читање.

На дневен ред на Комисијата за европски прашања  е Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите, во прво читање, а на Комисијата за транспорт Предлог-законите за изменување и дополнување на законите за воздухопловство и за превоз во патниот сообраќај, во второ читање.

Членовите на Комисијата за култура, пак, треба да расправаат за предлог законите за изменување и дополнување на законите за музеите и за библиотеките, во второ читање.

За точките од дневниот ред на комисиите за политички систем, за транспорт и за култура треба да се изјасни и Законодавно правната комисија, пред која се и барањата за давање автентично толкување на член 9 став 1 точка 2, а во врска со член 4 став 2 точка 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните, поднесено од пратеникот Реџаил Исмаили и на член 20 точка 8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од градоначалникот на Општина Демир Хиса, како и исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната.