Македонија

ССМ ја продолжува борбата за остварување на правата на жените

ССМ ја продолжува борбата за остварување на правата на жените

Во името на Сојузот на синдикатите на Македонија, Претседателот на ССМ, Живко Митревски, им го честита Осми март – Меѓународниот ден на жената на сите мајки и жени во нашата држава, со желба и натаму безусловно да се залагаат за остварување на основните човекови права – правото секој, без исклучок, да живее од својот труд и да ја обезбедува и унапредува својата материјално-социјална положба, да работи во безбедни и здрави услови за работа.

„Жените во Македонија, во текот на историјата, ја почитуваа традицијата на одбележување на 8ми март како Меѓународен ден на жената прогласен во 1917 година. Здружени и организирани во синдикат покажаа дека имаат капацитет да се борат за: промовирање на рамноправноста, за еднаквиот третман на жените на пазарот на трудот, за подобрување на условите за работа, против дискриминацијата, да се ослободат од предрасудите, стереотипите, како и од наметнатата од минатото подредена положба на жената и во работната средина и во семејството, потоа да се почитува нивниот глас, да бидат вклучувани во процесот на преговарање и одлучување за своите работнички права, за работа и соодветна заработувачка, која ќе го сочува нивното човеково достоинство“, стои во честитката.

Сојузот на синдикатите на Македонија, како што истакнува, дава силна поддршка на основните принципи и концептот дека жените–работнички се рамноправни со мажите-работници во секој поглед и дека треба подеднакво да ги уживаат сите законски права, да бидат значаен фактор во напредокот на нашата држава како демократска и правна и сигурниот пат кон евроинтегрирање.

„Во прилог на тоа, во изминатиот период ССМ преку Економско-социјалниот совет покрена иницијатива за ратификување на Конвенцијата за заштита на мајчинството на Меѓународната организација на трудот, која беше имплементирана во Законот за работните односи, а се однесуваше на целосна заштита од дискриминација на работничките врз основа на бременост, раѓање и родителство, како и правото на неплатено родителско отсуство до 3 месеци во период  до  навршување на тригодишна возраст на детето, заради негова грижа. ССМ продолжува да ги заштитува и брани правата и интересите на жените-работнички, да се уредува нивната работно-правна положба согласно меѓународните стандарди, македонските закони, колективните договори, и учество на жените-работнички во демократскиот начин на донесување на одлуки“, стои подолу во честитката на ССМ.