Македонија

Што се откри Самоиловата тврдина оваа година?

Што се откри Самоиловата тврдина оваа година?

Активностите што се спроведуваа во рамки на Програмата за заштита на културното наследство ги реализираа стручни екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид.

Притоа се дооткриени градежни структури на еден објект од османлиското средновековие, делови од калдрма со интензивен слој од остатоци од согорување. Евидентиран е богат движен археолошки материјал кој се состои од керамика, монети, делови од оружје, орудија и др.

Пишаните историски извори, преданијата и откриениот движен и недвижен археолошки материјал потврдуваат дека на истражениот простор постоел селамлак на Џеладин-бег, кој бил подигнат во 1808 година, а опожарен околу 1838 година.

Стручни екипи на Заводот и музеј од Охрид ги завршија и активностите за конзерваторско-реставраторски работи на комплексот „Горна порта“. Со проектот, за чија реализација се издвоени речиси девет милиони денари, со акцент на извршување максимални конзерваторски работи и реконструкција на бедемското платно, се спречуваат од понатамошно пропаѓање ѕидовите од подградието на Самоиловата тврдина.

Овие активности претставуваат дел од поголем проект почнат уште во 2001 година.