петок, 21 јули 2017  |  Вести денес: 0

Тодоров: Подадовме рака за избори, но со СДСМ сѐ е можно

nikola-todorov-2

Поврзани вести

Во новиот број на неделникот Република, кој е во продажба од денеска 29 јули 2016 година, ќе читате:

Интервју: Никола Тодоров, вицепремиер и министер за здравство

Подадовме рака за избори, но со СДСМ сѐ е можно

За СДСМ сѐ бе­ше важ­но, са­мо да не­ма до­го­вор. Сѐ што во­де­ше до не­до­го­ва­ра­ње, бе­ше зна­чај­но за нив. За­тоа и имав­ме ба­ра­ња кои, на­ви­дум, изг­ле­даа де­ка ни­ко­гаш не­ма да ги при­фа­ти­ме, на при­мер оваа актив­на ре­ги­стра­ци­ја на 39.000 гла­са­чи, за сло­бо­да на ме­ди­у­ми пре­ку по­ли­тич­ко име­ну­ва­ње уред­ни­ци во ме­ди­у­ми или ед­но вре­ме има­ше ба­ра­ње за ед­но цен­трал­но те­ло кое тре­ба да ги наб­љу­ду­ва си­те ме­ди­у­ми, да ка­жу­ва што е до­бро, а што не. За це­ло вре­ме се тру­деа со ва­кви пред­ло­зи да го бло­ки­ра­ат про­це­сот. На кра­јот, со на­ше­то при­фа­ќа­ње на тие пред­ло­зи дој­дов­ме до тоа да из­ле­зе на ви­де­ли­на бле­фот на СДСМ. Тие не са­каа да одат на из­бо­ри, но на­ша об­вр­ска е да дој­де­ме до из­бо­ри за­тоа што са­мо из­бо­ри­те се ре­ше­ние на кри­за­та во Ма­ке­до­ни­ја. Са­мо гра­ѓа­ни­те, и ни­кој друг, мо­же да ја ре­шат оваа кри­за, вели вицепремиерот и министер за здравство Никола Тодоров во интервју за Република.

Пуч, закани, рекет

За чии интереси се користат прислушуваните разговори?

Ако Ја­не­ва и неј­зи­ни­от тим по­тфр­лат во при­мар­на­та за­да­ча, ни­ко­гаш не­ма да ус­пеат да ја вра­тат до­вер­ба­та кај гра­ѓа­ни­те (во чие име и ја из­вр­шу­ва функ­ци­ја­та), па ме­сто дел од ре­ше­ни­е­то, ќе оста­нат за­пом­не­ти ка­ко нај­го­лем ви­нов­ник за не­рас­чи­сту­ва­ње на кри­за­та. От­ту­ка, искре­но ве­ру­вам де­ка СЈО, ко­неч­но, ќе пре­ста­не да игра уло­га на ко­а­ли­ци­ски парт­нер на СДСМ и, ко­неч­но, ќе по­ба­ра од­го­во­ри од Ве­ру­шев­ски и од За­ев за мно­гу се­ри­оз­ни об­ви­ну­ва­ња не са­мо во вр­ска со слу­ча­јот „Пуч“, ту­ку и со зло­у­по­тре­ба­та на прис­лу­шу­ва­ни­те раз­го­во­ри за уце­ни и за ре­кет.

Утвр­ду­ва­ње­то на при­чи­ни­те и на мо­ти­ви­те за со­би­ра­ње­то и за об­ја­ву­ва­ње­то на не­ле­гал­но прис­лу­шу­ва­ни­те раз­го­во­ри е иск­лу­чи­тел­но важ­но не са­мо за рас­чи­сту­ва­ње на афе­ра­та „Пуч“ ту­ку и на ди­ле­ми­те око­лу пра­ша­ње­то да­ли глав­на­та при­чи­на на За­ев бе­ше вра­ќа­ње на „сло­бо­да­та и де­мо­кра­ти­ја­та“, или го­ла­та бор­ба за власт, уце­ни и за­ка­ни кон по­ли­тич­ки не­и­сто­мис­ле­ни­ци и биз­нис­ме­ни и за­шти­та на фа­ми­ли­јар­ни­от биз­нис на кла­нот За­е­ви.

 

Бојадисувале за пратенички фотелји

СДСМ со функции го смирува гневот на платениците

Нап­ли­вот на ша­рен бес и горч­лив гнев од две и пол­ме­сеч­но­то бо­е­ње по ули­ци, за кој до­би­ваа са­мо бед­ни 20 евра днев­ни­ца, кул­ми­ни­ра­ше ми­на­ти­от пе­ток. Прет­ход­на­та ве­чер, со до­го­во­рот СДСМ пот­пи­ша кла­сич­на ка­пи­ту­ла­ци­ја. Ша­ре­ни­те оста­наа без ра­бо­та и „ча­дор“, па диг­наа „ре­во­лу­ци­ја“ на со­ци­јал­ни­те мре­жи, но ги за­мол­чи Ше­ке­рин­ска. Ќе им да­ла не­кол­ку пра­те­нич­ки ме­ста. А, во ме­ѓу­вре­ме, исти­те ша­ре­ни прес­ме­ту­ва­ат де­ка би до­би­ле по­ве­ќе фо­тел­ји во Со­бра­ни­е­то ако одат са­ми на из­бо­ри?! Пар­ти­ја­та са­ма си го соз­да­де чу­до­ви­ште­то, им ку­му­ва­ше Со­рос, но ќе ја спо­де­ли ли СДСМ суд­би­на­та на Ви­ктор Фран­кен­штајн?

 

Договор или ново бегство од избори

Кому му одговара продолжувањето на кризата?

Пла­нот на опо­зи­ци­ја­та до не­ка­де е ја­сен, но ни­мал­ку не е ле­ги­ти­мен. Кол­ку по­го­ле­ма кри­за во др­жа­ва­та, тол­ку по­лес­но за СДСМ да дој­де на власт. До ту­ка сѐ е јас­но. Во обид да соз­да­де по­го­ле­ма кри­за, по­крај јав­ни­те кри­ти­ки за ра­бо­та­та на Вла­да­та, таа си­сте­мат­ски се тор­пе­ди­ра со шпе­ку­ла­ции кои се пре­не­су­ва­ат и пре­ку ме­ди­у­ми­те, но и пре­ку не­фор­мал­ни­те ко­му­ни­ка­ци­ски мре­жи по прин­ци­пот „рек­ла ка­за­ла“ или „ми ка­жаа од го­ре, си­гур­но е“. Во оваа зат­скри­е­на би­тка се за­си­лу­ва­ат стра­во­ви­те од нај­ло­шо, се алу­ди­ра на ме­ѓу­ет­нич­ки су­ди­ри, на вој­на, на ма­сов­но на­силс­тво, на про­ме­на на вла­ста и ре­де­фи­ни­ра­ње на си­те по­стој­ни до­го­во­ри со вла­ди­ни­те ин­сти­ту­ции, по­ни­шту­ва­ње тен­де­ри, де­вал­ва­ци­ја на де­на­рот, крах на бу­џе­тот, бло­ки­ра­ње на пла­ќа­ња­та за ве­ќе за­вр­ше­ни про­е­кти и слич­ни ка­та­стро­фал­ни сце­на­ри­ја, кои де­лум­но се ефи­кас­ни. Да бе­ше Ма­ке­до­ни­ја сла­ба др­жа­ва, овие „ма­ло­гра­ѓан­ски“ ме­то­ди на по­ли­тич­ка бор­ба мо­жеа да пре­диз­ви­ка­ат се­ри­оз­ни проб­ле­ми за др­жа­ва­та, но, за сре­ќа, тоа не се слу­чу­ва.

 

Ра­сте по­ба­ру­вач­ка­та на стан­бе­ни кре­ди­ти

Бан­ки­те ола­ба­ве­ни за ку­пу­ва­ње свој дом

Де­ка во др­жа­ва­ва има стан­бен бум и во гра­де­ње и во ку­пу­ва­ње стан­бен про­стор све­до­чат и број­ки­те за по­раст на кре­ди­ти­те за оваа на­ме­на. Име­но, за по­ве­ќе од 95 про­цен­ти е зго­ле­ме­на по­ба­ру­вач­ка­та и по­ди­га­ње­то стан­бе­ни кре­ди­ти во пос­лед­ни­те шест го­ди­ни. Ова го по­ка­жу­ва ана­ли­за­та на по­да­то­ци­те од до­маш­ни­те бан­ки. Број­ки­те, ве­лат бан­ка­ри­те, ги одра­зу­ва­ат по­тре­би­те на гра­ѓа­ни­те во пос­лед­ни­от пер­и­од, а тоа е ин­ве­сти­ра­ње во нед­ви­жен имот. По­ра­стот на стан­бе­ни­те кре­ди­ти се прав­да и со по­го­ле­ма­та ко­мо­ци­ја на бан­ка­ри­те ко­га ги одо­бру­ва­ат за­тоа што ста­ну­ва збор за ви­со­ко обез­бе­де­ни кре­ди­ти, се­ко­гаш со хи­по­те­ки што го по­кри­ва­ат ри­зи­кот од не­вра­ќа­ње. Зна­чи­тел­ни­от по­раст од 95 про­цен­ти кај стан­бе­ни­те кре­ди­ти во су­ми зна­чи по­раст за по­ве­ќе од 250 ми­ли­о­ни евра. На кра­јот на 2010 го­ди­на во стан­бе­ни кре­ди­ти бан­ки­те има­ле из­да­де­но 264 ми­ли­о­ни евра, а се­га су­ма­та е по­ве­ќе од 510 ми­ли­о­ни евра.

Најчитани вести