Економија

Трговски дефицит од 1,9 милијарди долари за 10 месеци

Трговски дефицит од 1,9 милијарди долари за 10 месеци

Вкупната вредност на извозот на стоки од Македонија, во овој период, изнесува три милијарди 475 милиони 799 илјади долари, а на увозот пет милијарди 387 милиони 787 илјади долари. Покриеноста на увозот со извоз изнесува 64,5 отсто.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, производите од железо и челик (валани производи), облеката и преработките од нафта. Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), платината и легурите на платина, необработени или во прав, електричната енергија и рудите на никел и нивните концентрати.

Во периодот јануари-октомври оваа година, најголемо учество во извозот на стоки имаат земјите-членки на ЕУ 28 со 72,5 отсто и земјите од Западен Балкан со 18,2 отсто, а во увозот на стоки најголемо учество имаат земјите-членки на ЕУ 28 со 62,2 отсто и Останати земји, на друго место неспомнати со 11,7 отсто.

Според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Македонија најмногу тргува со Германија, Грција, Србија, Велика Британија и Италија односно 49,8 отсто од вкупната надворешно-трговска размена се врши со овие пет земји.