Македонија

Тргувањето преку интернет платформите е забрането

Тргувањето преку интернет платформите е забрането

Во последно време се забележува наплив на понуди за заработка со тргување преку интернет-платформите. Овие платформи ветуваат остварување големи приноси и дополнителни парични средства за вложување, со цел полесно привлекување на потенцијалните инвеститори. Тргувањето преку интернет-платформите со себе носи голем број ризици и може да доведе до високи загуби за вложувачите.

МИнстерството за финансии информира во Република Македонија согласно со Законот за девизно работење, физичките лица – резиденти на Република Македонија, не смеат да вложуваат во хартии од вредност во странство. Според тоа, тргувањето, односно вложувањето во акции, обврзници, инструменти на пазарот на пари, деривативни финансиски инструменти и во други финансиски инструменти на странските финансиски пазари преку интернет-платформите е забрането.

За да се спречи ваквото тргување, надлежните органи почнаа да преземаат мерки за откривање и казнување на физичките лица коишто неовластено тргуваат и вложуваат преку овие интернет-платформи.

Казните за физичките лица коишто вложуваат во странски хартии од вредност на овој начин се во висина од 1.500 до 3.000 евра.