Македонија

УХМР: Со новите врнежи ќе ги зголемат водните количини

УХМР: Со новите врнежи ќе ги зголемат водните количини

Според прогностичките модели особена внимателност треба да се посвети во сливот на реката Црн Дрим, Радика, горните текови на реките Вардар, Треска, Црна Река и нивните притоки и суводолици. Во сливните подрачја на Радика и Црн Дрим на делови од помалите водотеци при појава на поројни врнежи, можни се локални излевања.

Од УХМР предупредуваат на внимателно движење покрај водотеците и суводолиците. Обилните врнежи и истекувањата на водите можат да предизвикаат појава на свлечишта и одрони.