Македонија

УНИЦЕФ: Македонија бележи напредок во остварување на правата на децата

УНИЦЕФ: Македонија бележи напредок во остварување на правата на децата
УНИЦЕФ: Македонија бележи напредок во остварување на правата на децата

Во Македонија во изминатите години е постигнат напредок во однос на остварувањето на правата, развојот и благосостојбата на децата, покажуваат податоците од Извештајот на УНИЦЕФ за напредокот на децата на глобално ниво.

– Процентот на деца кои умираат пред петтиот роденден е намален од 36 на 1.000 живородени во 1990 на 11.3 на 1.000 живородени во 2013. Процентот на деца под 5 годишна возраст кои имаат недоволна висина за нивната возраст е намален од 8 проценти во 1999 на 5 проценти во 2011 година, се забележува во Извештајот.

Во него се нотирани подобрувања и во сферата на образованието. Бројот на запишани момчиња во основно училиште е зголемен од 87 проценти во 1990 на 97 проценти во 2012 година. Исто така, процентот на запишани девојчиња во основно училиште е зголемен од 88 проценти во 1990 на 99 проценти во 2012.

Резултатите, прикажани во Извештајот на УНИЦЕФ за напредокот, на глобално ниво, но и за Македонија, укажуваат дека покрај значителните достигнувања, сепак има нееднаквости.

– Поверојатно е доенчињата од ромска националност да починат пред нивниот прв роденден во споредба со другите – стапката на смртност кај ромските доенчиња е 17.4 на 1.000 живородени во споредба со албанските од 11.9 и македонските од 8.4. Ромите е поверојатно да бидат пониски за нивната возраст од останатите деца – процентот на забавен раст кај ромските деца е 17 проценти во споредба со 5 проценти кај другото население, се посочува во извештајот.

Во него се додава дека многу помала е шансата децата на возраст од 36-59 месеци од најсиромашните домаќинства да посетуваат рано детско образование во споредба со децата од најбогатите домаќинства – 0.3 проценти кај најсиромашните во споредба со 56 проценти кај најбогатите.

– Исто така, десет пати е помала можноста децата Роми и децата Албанци да посетуваат рано детско образование во споредба со децата Македонци – кај Ромите 4 проценти кај Албанците 3 проценти во споредба со 37 проценти кај Македонците. Ромските девојчиња е многу поверојатно да се омажат на возраст помеѓу 15-19 во споредба со девојчињата Албанки и Македонки – детските бракови кај Ромите се застапени со 22 проценти во споредба со Албанците со 6 проценти и Македонците 2 проценти, стои во Извештајот на УНИЦЕФ.

За надминување на нееднаквостите и во Македонија и глобално според УНИЦЕФ потребни се доволно инвестиции кои се насочени кон најобесправените деца и заедници и се поддржани од посветени политички лидери, квалитетни податоци кои ќе овозможат да се идентификуваат најранливите деца и да се разберат предизвиците со кои се соочуваат во пристапот до услуги, посилни системи за здравствена заштита, образование и детска заштита и социјална заштита кои работат со оние кои имаат најголеми потреби.