Економија

Уште пет дена завршува огласот за откуп на 9 парцели во населбата Јака

Уште пет дена завршува огласот за откуп на 9 парцели во населбата Јака

Објавата за 9 парцели во населбата „Јака“ со намена за изградба на станбени куќи се уште трае. По пат на електронско јавно наддавање- пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават уште 5 дена, вклучувајќи го и денешниов ден.

Во прилог се наоѓа табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела,  површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по метар квадратен, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање. Јавното наддавање ќе започне 26.02.2015 година во 10:30 часот.

500Objava-fevruari-2015

 

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 20.02.2015 година, до 16 часот. 

Листа на парцели, табеларен преглед, услови, почетни цени и упатство PDF: КОМПЛЕТНА ОБЈАВА

Прилог PDF: ДЕТАЛЕН ПЛАН – Локалитет Јака

Линк: Локацијата на Google Maps

Прилог PDF: БЛАНКО ПРИЈАВА за учество во постапка за отуѓување на градежно земјиште

Општина Илинден нуди бесплатни проекти за семејни куќи во Јака – статија – ПДФ: Бесплатни проекти