Македонија

Утрешниот број на Република донесува: Заев во нов криминал во Струмица

Утрешниот број на Република донесува: Заев во нов криминал во Струмица
Новиот број на неделникот Република излегува утре, а во него ќе може да прочитате за новиот криминал на лидерот на СДСМ и градоначалник на општина Струмица Зоран Заев.

Заев во нов голем криминал во Струмица?

До­ку­мен­ти­те и фо­то­гра­фи­и­те до кои дој­де „Ре­пуб­ли­ка“ по­ка­жу­ва­ат де­ка За­ев со ре­ше­ние ле­га­ли­зи­рал об­јект – хо­тел­ски комп­лекс, кој е из­гра­ден по за­кон­ски­от рок од март 2011 го­ди­на. По­втор­но, се ра­бо­ти за бизнисмен што е до­бро поз­нат на За­ев и на оп­штин­ска­та ад­ми­ни­стра­ци­ја ка­ко сопс­тве­ник на ком­па­ни­ја што че­сто до­би­ва оп­штин­ски тен­де­ри. Отка­ко со За­ко­нот за ле­га­ли­за­ци­ја го ре­ши проб­ле­мот со „Гло­бал“, за кој бе­ше по­ми­лу­ван, го зло­у­по­тре­бу­ва ли За­ев се­га за­ко­нот и за сво­и­те со­ра­бот­ни­ци?