Македонија,Економија

Македонскиот БДП порасна за 3,9 отсто

Македонскиот БДП порасна за 3,9 отсто

Бруто домашниот производ во првиот квартал од годинава бележи раст од 3,9 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика.

Раст е забележан во повеќе сектори. Во градежништвото има пораст од 13,7 осто, во финансиско посредување, активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности, други комунални, општи и лични услужни активности од 4,7 отсто и Е-Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата од 3,3 отсто.

Финалната потрошувачка на домаќинствата вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во првото тримесечје од 2014 година, номинално расте за 2,3 отсто, а нејзиното учество во струкурата на бруто-домашниот производ изнесува 81,4 отсто.

Во овој период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 14,3 отсто, а увозот на стоки и на услуги забележал зголемување во номинален износ од 9,8 отсто.