Македонија

Во тек е поднесување на годишната даночна пријава и пријавување на приходи во УЈП

Во тек е поднесување на годишната даночна пријава и пријавување на приходи во УЈП

Граѓаните задолжително треба да поднесат Годишна даночна пријава најдоцна до 15-ти Март 2016 година, доколку во измината 2015 година, оствариле дополнителни приходи.

Годишна даночна пријава поднесуваат граѓаните кои покрај плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, оствариле и приходи од: кирии (издавање на имот – закуп или подзакуп); авторски права; индустриска сопственост; исплатена дивиденда; капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот; добивка од награднa игрa во износ поголем од 5.000 денари; приходи остварени од игри на среќа преку специјализирани странски интернет страни; лични примања од странство; работно ангажираиње во амбасада, мисија на меѓународна организација…; приходи остварени преку интернет (е-трговија; услуги извршени преку специјализирани страни пр. www.freelancer.com , www.upwork.com и др.; поставување на реклами на сопствени интернет страни; прогнози (дојави) на типови за спортски натпревари); и други дополнителни приходи, надвор од редовната плата или пензија.