Македонија

Водич за санација на поплавени почви

Водич за санација на поплавени почви

Содржината на водичот ја подготвија професори од Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје и Шумарскиот факултет – Скопје, како заедничка иницијатива со ФФРМ.

Во водичот главен акцент е ставен на последните поплави и поројни текови  во тетовскиот, скопскиот, струмичкиот и пелагонискиот регион. Целта е да се преземат превентивни мерки за намалување на последиците доколку се повторат.

Изработката на водичот е во рамки на проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“, поддржан од We Effect .