Македонија,Економија

За два месеци извоз од над 696 милиони долари

За два месеци извоз од над 696 милиони долари

Вкупната вредност на извозот на стоки од Македонија во првите два месеца од година е 696 милиони и 890 илјади долари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Во истиот период, увозот на стоки е една милијарда 70 милиони 984 илјади долари, па така покриеноста на увозот со извозот е 65,1 отсто. Трговскиот дефицит во првите два месеци е 374 милиони и 93 илјади долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на
носачи со благородни метали или нивни соединенија, феросилициумот, фероникелот, облеката и производите
од железо и челик (валани производи). Во увозот најмногу се застапени платина и легурите на платина,
необработени или во прав, суровата нафта, електричната енергија и други метали од платинската група и нивни
легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари – февруари 2014 година, најголемо учество во извозот на стоки имаат земјите-членки на ЕУ
28 со 80,8 отсто и земјите од Западен Балкан со 12,2 отсто, а во увозот на стоки најголемо учество имаат земјите-членки на ЕУ 28 со 64,9 отсто и земјите од Западен Балкан  со десет отсто.

Според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Македонија најмногу тргува со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија, односно дури 53,6 отсто од вкупната надворешно-трговска размена се врши со овие пет земји.