Македонија

Зголемено производството на шумски производи во државните шуми

Зголемено производството на шумски производи во државните шуми

Зголемување на шумското производство е забележано кај повеќето шумски производи, додека намалување на шумското производство е забележано кај просторното дрво и огревното дрво од иглолисни видови.