Цементарница УСЈЕ го објави неделниот извештај за средно-дневните вредности на емисии

47

Вообичаено и оваа седмица Цементарница УСЈЕ го објави неделниот извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки на територијата на компанијата.

Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон.  Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO2 и NOx), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

Производството запира доколку филтрите не работат. Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM10 честички во воздухот  Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM10 честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа. Цементарница УСЈЕ пораи технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме. Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

 

Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.